Categorize Hong Kong HKSCS vs UAO (with help from Yuan Chao)
[whatwg:big5.git] / hkscs-vs-uao / hk / spec / a1820b01d58dfb0350dfeb932939cddfcfcb9a30.txt
1 http://www.budaedu.org.hk/budaedu/shwd-02.html
2
3 bytes: 9FA5
4
5 hkscs: 《補史記‧三皇本紀》說:『太�<U+4C3B 䰻>]犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王
6
7 uao:   《補史記‧三皇本紀》說:『太�<U+7F37 缷>]犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王
8
9 Opera and Firefox say:
10
11 『太�包犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王。母曰華胥,履大人跡於雷澤,而生庖犧於成紀。蛇身人首,有聖德。』
12
13 Original bytes:
14
15 b'\xa1y\xa4\xd3\xc6\x9f\xa5]\xc4\xeb\xa4\xf3\xa1A\xad\xb7\xa9m\xa1A\xa5N\xc0\xe6\xa4H\xa4\xf3\xc4~\xa4\xd1\xa6\xd3\xa4\xfd\xa1C\xa5\xc0\xa4\xea\xb5\xd8\xadE\xa1A\xbci\xa4j\xa4H\xb8\xf1\xa9\xf3\xb9p\xbfA\xa1A\xa6\xd3\xa5\xcd\xa9\xb4\xc4\xeb\xa9\xf3\xa6\xa8\xac\xf6\xa1C\xb3D\xa8\xad\xa4H\xad\xba\xa1A\xa6\xb3\xb8t\xbcw\xa1C\xa1z'
16
17 http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E4%B8%89%E7%9A%87%E6%9C%AC%E7%B4%80
18 太皞,庖犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王。
19 (這裡「王」作動詞) 這份來自維基文庫的似乎是從簡體轉來的,雖是utf8編碼,
20 跟其他google到的比起來似有錯漏。
21
22 http://continuation.prhs.ptc.edu.tw/tanjan/masters.htm
23 太昊庖犧氏,風姓。代燧人氏繼天而王。
24 http://www.tawa.tw/DiscriminationAndCalculusm_2.htm
25 太昊庖犧氏風姓代燧人氏繼天而王
26 http://data.book.hexun.com.tw/chapter-3665-2-3.shtml
27 太嗥庖犧氏風姓,代燧人氏繼天而王。
28 http://tongzi.blog.hexun.com.tw/40974323_d.html
29 太皞庖犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王。
30 http://xn--fhqx4yz1dd20a.tw/html/92/555.html
31 太皋包犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王。
32
33 The character after 太 can't be saved, but 庖/包 can be.