2011-05-22 Hui Huang <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
[webkit:qtwebkit.git] / Source / WebKit / English.lproj /
2011-04-18 Timothy HatcherMake update-webkit-localizable-strings put WebKit/win...
2011-03-29 Timothy HatcherMake WebCore and WebKit2 work with update-webkit-locali...
2011-02-17 Luiz AgostiniHTML5 <details> and <summary>: localized text
2011-01-17 Adam BarthMove WebKit into Source