2011-05-22 Hui Huang <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
[webkit:qtwebkit.git] / Source / sync.profile
1 %modules = ( # path to module name map
2     "QtWebKit" => "$basedir/WebCore",
3 );
4 %moduleheaders = ( # restrict the module headers to those found in relative path
5     "QtWebKit" => "../WebKit/qt/Api",
6 );
7 %classnames = (
8 );
9 %mastercontent = (
10     "core" => "#include <QtCore/QtCore>\n",
11     "gui" => "#include <QtGui/QtGui>\n",
12     "network" => "#include <QtNetwork/QtNetwork>\n",
13     "script" => "#include <QtScript/QtScript>\n",
14 );
15 %modulepris = (
16     "QtWebKit" => "$basedir/WebKit/qt/qt_webkit_version.pri",
17 );
18 @ignore_for_master_contents = ( "qwebscriptworld.h" );