2011-05-22 Hui Huang <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
[webkit:qtwebkit.git] / Source / WebKit / qt / qt_webkit_version.pri
1 QT_WEBKIT_VERSION = 4.9.0
2 QT_WEBKIT_MAJOR_VERSION = 4
3 QT_WEBKIT_MINOR_VERSION = 9
4 QT_WEBKIT_PATCH_VERSION = 0
5
6 QT.webkit.name = QtWebKit
7 QT.webkit.includes = $$QT_MODULE_INCLUDE_BASE $$QT_MODULE_INCLUDE_BASE/QtWebKit
8 QT.webkit.sources = $$QT_MODULE_BASE
9 QT.webkit.libs = $$QT_MODULE_LIB_BASE
10 QT.webkit.depends = core gui opengl network xmlpatterns script phonon
11
12 !contains(QT_CONFIG, modular)|contains(QT_ELIGIBLE_MODULES, webkit) {
13     QT_CONFIG += webkit
14 } else {
15     warning("Attempted to include $$QT.webkit.name in the build, but it was not enabled in configure.")
16 }