2011-05-22 Hui Huang <hui.2.huang@nokia.com>, Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
[webkit:qtwebkit.git] / Source / WebKit / CMakeLists.txt
1 SET(WebKit_INCLUDE_DIRECTORIES
2     "${WEBKIT_DIR}"
3     "${WEBCORE_DIR}"
4     "${WEBCORE_DIR}/accessibility"
5     "${WEBCORE_DIR}/bindings/js"
6     "${WEBCORE_DIR}/bindings"
7     "${WEBCORE_DIR}/bridge"
8     "${WEBCORE_DIR}/bridge/jsc"
9     "${WEBCORE_DIR}/css"
10     "${WEBCORE_DIR}/dom"
11     "${WEBCORE_DIR}/editing"
12     "${WEBCORE_DIR}/history"
13     "${WEBCORE_DIR}/html"
14     "${WEBCORE_DIR}/inspector"
15     "${WEBCORE_DIR}/loader"
16     "${WEBCORE_DIR}/loader/icon"
17     "${WEBCORE_DIR}/loader/cache"
18     "${WEBCORE_DIR}/page"
19     "${WEBCORE_DIR}/page/animation"
20     "${WEBCORE_DIR}/platform"
21     "${WEBCORE_DIR}/platform/animation"
22     "${WEBCORE_DIR}/platform/graphics"
23     "${WEBCORE_DIR}/platform/graphics/transforms"
24     "${WEBCORE_DIR}/platform/network"
25     "${WEBCORE_DIR}/platform/sql"
26     "${WEBCORE_DIR}/platform/text"
27     "${WEBCORE_DIR}/plugins"
28     "${WEBCORE_DIR}/rendering"
29     "${WEBCORE_DIR}/rendering/style"
30     "${WEBCORE_DIR}/storage"
31     "${WEBCORE_DIR}/svg"
32     "${WEBCORE_DIR}/svg/properties"
33     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}"
34     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/ForwardingHeaders"
35     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/API"
36     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/assembler"
37     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/bytecode"
38     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/bytecompiler"
39     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/heap"
40     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/debugger"
41     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/interpreter"
42     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/jit"
43     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/parser"
44     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/profiler"
45     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/runtime"
46     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/wtf"
47     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/wtf/unicode"
48     "${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}"
49     "${CMAKE_BINARY_DIR}"
50 )
51
52 IF (WTF_USE_SOUP)
53   LIST(APPEND WebKit_INCLUDE_DIRECTORIES "${WEBCORE_DIR}/platform/network/soup")
54 ENDIF ()
55
56 IF (WTF_USE_CURL)
57   LIST(APPEND WebKit_INCLUDE_DIRECTORIES "${WEBCORE_DIR}/platform/network/curl")
58 ENDIF ()
59
60 SET(WebKit_LIBRARIES
61     ${WebCore_LIBRARY_NAME}
62 )
63
64 STRING(TOLOWER ${PORT} WEBKIT_PORT_DIR)
65 INCLUDE_IF_EXISTS(${WEBKIT_DIR}/${WEBKIT_PORT_DIR}/CMakeLists${PORT}.txt)
66
67 ADD_DEFINITIONS(-DBUILDING_WebKit)
68 INCLUDE_DIRECTORIES(${WebKit_INCLUDE_DIRECTORIES})
69 ADD_LIBRARY(${WebKit_LIBRARY_NAME} ${WebKit_LIBRARY_TYPE} ${WebKit_SOURCES})
70 ADD_DEPENDENCIES(${WebKit_LIBRARY_NAME} ${WebCore_LIBRARY_NAME})
71 TARGET_LINK_LIBRARIES(${WebKit_LIBRARY_NAME} ${WebKit_LIBRARIES})
72
73 IF (WebKit_LINK_FLAGS)
74     ADD_TARGET_PROPERTIES(${WebKit_LIBRARY_NAME} LINK_FLAGS "${WebKit_LINK_FLAGS}")
75 ENDIF ()
76
77 IF (VERSION_SCRIPT)
78     ADD_TARGET_PROPERTIES(${WebKit_LIBRARY_NAME} LINK_FLAGS "${VERSION_SCRIPT}")
79 ENDIF ()
80
81 SET_TARGET_PROPERTIES(${WebKit_LIBRARY_NAME} PROPERTIES VERSION ${PROJECT_VERSION} SOVERSION ${PROJECT_VERSION_MAJOR})
82 INSTALL(TARGETS ${WebKit_LIBRARY_NAME} DESTINATION lib)