Update to MPlayer SVN rev 30134 and FFmpeg SVN rev 20947.
[vaapi:sewalliniusms-mplayer.git] / libass / .svn / text-base / ass_mp.c.svn-base
2009-12-28 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 30134 and FFmpeg SVN rev...
2009-05-25 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 29319 and FFmpeg SVN rev...
2009-03-09 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 28915 and FFmpeg SVN rev...
2009-01-29 Gwenole BeauchesneInitial import of MPlayer SVN rev 28382 and FFmpeg...