configure: update FFmpeg revision (bc63a76).
[vaapi:mplayer.git] / libass / ass.c
2013-06-07 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 36265.
2012-01-16 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 34578.
2011-10-06 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 34180.
2010-08-11 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 31956 and FFmpeg SVN rev...
2010-06-02 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 31303 and FFmpeg SVN rev...
2010-01-14 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 30302 and FFmpeg SVN rev...
2009-09-14 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 29675 and FFmpeg SVN rev...
2009-05-25 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 29319 and FFmpeg SVN rev...
2009-03-16 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 28973 and FFmpeg SVN rev...
2009-03-06 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 28835 and FFmpeg SVN rev...
2009-01-29 Gwenole BeauchesneInitial import of MPlayer SVN rev 28382 and FFmpeg...