configure: update FFmpeg revision (bc63a76).
[vaapi:mplayer.git] / libao2 / ao_oss.c
2013-06-07 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 36265.
2012-08-20 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 35107.
2010-01-14 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 30302 and FFmpeg SVN rev...
2009-10-09 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 29766 and FFmpeg SVN rev...
2009-08-03 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 29473 and FFmpeg SVN rev...
2009-05-25 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 29319 and FFmpeg SVN rev...
2009-03-09 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 28915 and FFmpeg SVN rev...
2009-02-18 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 28645 and FFmpeg SVN rev...
2009-02-17 Gwenole BeauchesneUpdate to MPlayer SVN rev 28624 and FFmpeg SVN rev...
2009-01-29 Gwenole BeauchesneInitial import of MPlayer SVN rev 28382 and FFmpeg...