Initial import of MPlayer SVN rev 28382 and FFmpeg SVN rev 16846.
[vaapi:athaifas-mplayer.git] / DOCS / xml / pl / mencoder.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!-- synced with r21748 -->
3 <!-- Opiekun: Qba -->
4 <chapter id="mencoder">
5 <title>Podstawy używania <application>MEncodera</application></title>
6
7 <para>
8 Pełna lista dostępnych opcji <application>MEncodera</application> oraz
9 przykłady znajdują się na stronie man. W pliku
10 <ulink url="../../tech/encoding-tips.txt">encoding-tips</ulink>
11 znajduje się dużo przykładów i przewodników skompletowanych z wielu wątków
12 listy dyskusyjnej MPlayer-users.
13 W <ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">archiwum</ulink>
14 znajdziesz mnóstwo dyskusji o aspektach i problemach związanych z kodowaniem
15 przy pomocy <application>MEncodera</application>.
16 </para>
17
18
19 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
20
21
22 <sect1 id="menc-feat-selecting-codec">
23 <title>Wybieranie kodeka i formatu</title>
24
25 <para>
26 Kodeki audio i video stosowane przy kodowaniu są wybierane odpowiednio
27 opcjami <option>-oac</option> i <option>-ovc</option>.
28 Napisz na przykład:
29 <screen>mencoder -ovc help</screen>
30 by uzyskać listę wszystkich kodeków video obsługiwanych przez
31 <application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
32 Dostępne są następujące:
33 </para>
34
35 <para>
36 Kodeki audio:
37 <informaltable frame="all">
38 <tgroup cols="2">
39 <thead>
40 <row><entry>Nazwa kodeka audio</entry><entry>Opis</entry></row>
41 </thead>
42 <tbody>
43 <row>
44   <entry>mp3lame</entry>
45   <entry>kodowanie na MP3 VBR, ABR lub przy użyciu LAME</entry>
46 </row>
47 <row>
48   <entry>lavc</entry>
49   <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-audio-codecs">kodeków audio z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link></entry>
50 </row>
51 <row>
52   <entry>faac</entry>
53   <entry>koder audio FAAC AAC</entry>
54 </row>
55 <row>
56   <entry>toolame</entry>
57   <entry>koder MPEG Audio Layer 2</entry>
58 </row>
59 <row>
60   <entry>twolame</entry>
61   <entry>koder MPEG Audio Layer 2 encoder oparty na tooLAME</entry>
62 </row>
63 <row>
64   <entry>pcm</entry>
65   <entry>nieskompresowany dźwięk PCM</entry>
66 </row>
67 <row>
68   <entry>copy</entry>
69   <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
70 </row>
71 </tbody>
72 </tgroup>
73 </informaltable>
74 </para>
75
76 <para>
77 Kodeki video:
78 <informaltable frame="all">
79 <tgroup cols="2">
80 <thead>
81 <row><entry>Nazwa kodeka video</entry><entry>Opis</entry></row>
82 </thead>
83 <tbody>
84 <row>
85   <entry>lavc</entry>
86   <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-video-codecs">kodeków video z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link></entry>
87 </row>
88 <row>
89   <entry>xvid</entry>
90   <entry>Xvid, kodek MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP)</entry>
91 </row>
92 <row>
93   <entry>x264</entry>
94   <entry>x264, MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC), zwany kodekiem H.264</entry>
95 </row>
96 <row>
97   <entry>nuv</entry>
98   <entry>nuppel video, używany przez niektóre aplikacje czasu rzeczywistego</entry>
99 </row>
100 <row>
101   <entry>raw</entry>
102   <entry>nieskompresowane klatki video</entry>
103 </row>
104 <row>
105   <entry>copy</entry>
106   <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
107 </row>
108 <row>
109   <entry>frameno</entry>
110   <entry>używany do kodowania trójprzebiegowego (nie zalecane)</entry>
111 </row>
112 </tbody>
113 </tgroup>
114 </informaltable>
115 </para>
116
117 <para>
118 Format wyjściowy wybiera się opcją <option>-of</option>.
119 Napisz:
120 <screen>mencoder -of help</screen>
121 by otrzymać listę wszystkich formatów obsługiwanych przez
122 <application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
123 </para>
124
125 <para>
126 Formaty przechowywania:
127 <informaltable frame="all">
128 <tgroup cols="2">
129 <thead>
130 <row><entry>Nazwa formatu</entry><entry>Opis</entry></row>
131 </thead>
132 <tbody>
133 <row>
134   <entry>lavf</entry>
135   <entry>jeden z formatów obsługiwanych przez
136   <systemitem class="library">libavformat</systemitem></entry>
137 </row>
138 <row>
139   <entry>avi</entry>
140   <entry>Audio-Video Interleaved (Przeplecione Audio-Video)</entry>
141 </row>
142 <row>
143   <entry>mpeg</entry>
144   <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
145 </row>
146 <row>
147   <entry>rawvideo</entry>
148   <entry>surowy strumień video (bez muxowania - tylko jeden strumień video)</entry>
149 </row>
150 <row>
151   <entry>rawaudio</entry>
152   <entry>surowy strumień audio (bez muxowania - tylko jeden strumień audio)</entry>
153 </row>
154 </tbody>
155 </tgroup>
156 </informaltable>
157 Format AVI jest podstawowym formatem <application>MEncodera</application>,
158 co oznacza że jest najlepiej obsługiwany i że
159 <application>MEncoder</application> był projektowany z myślą o nim.
160 Jak napisano wcześniej, można używać innych formatów, ale możesz napotkać
161 przy tym problemy.
162 </para>
163
164 <para>
165 Formaty z <systemitem class="library">libavformat</systemitem>:
166 </para>
167
168 <para>
169 Jeśli chcesz żeby <systemitem class="library">libavformat</systemitem>
170 dokonywał muksowania zbioru wyjściowego (przy użyciu opcji
171 <option>-of lavf</option>), stosowny format zostanie ustalony na podstawie
172 rozszerzenia pliku wyjściowego.
173 Możesz wymusić konkretny format opcją <option>format</option> biblioteki
174 <systemitem class="library">libavformat</systemitem>.
175
176 <informaltable frame="all">
177 <tgroup cols="2">
178 <thead><row>
179   <entry>nazwa formatu <systemitem class="library">libavformat</systemitem></entry>
180   <entry>Opis</entry>
181 </row></thead>
182 <tbody>
183 <row>
184   <entry>mpg</entry>
185   <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
186 </row>
187 <row>
188   <entry>asf</entry>
189   <entry>Advanced Streaming Format (Zaawansowany format strumieniowy)</entry>
190 </row>
191 <row>
192   <entry>avi</entry>
193   <entry>Audio-Video Interleaved</entry>
194 </row>
195 <row>
196   <entry>wav</entry>
197   <entry>Waveform Audio</entry>
198 </row>
199 <row>
200   <entry>swf</entry>
201   <entry>Macromedia Flash</entry>
202 </row>
203 <row>
204   <entry>flv</entry>
205   <entry>Macromedia Flash video</entry>
206 </row>
207 <row>
208   <entry>rm</entry>
209   <entry>RealMedia</entry>
210 </row>
211 <row>
212   <entry>au</entry>
213   <entry>SUN AU</entry>
214 </row>
215 <row>
216   <entry>nut</entry>
217   <entry>otwarty format NUT (eksperymentalny i jeszcze bez specyfikacji)</entry>
218 </row>
219 <row>
220   <entry>mov</entry>
221   <entry>QuickTime</entry>
222 </row>
223 <row>
224   <entry>mp4</entry>
225   <entry>MPEG-4 format</entry>
226 </row>
227 <row>
228   <entry>dv</entry>
229   <entry>format Sony Digital Video</entry>
230 </row>
231 </tbody>
232 </tgroup>
233 </informaltable>
234 Jak widzisz, <systemitem class="library">libavformat</systemitem> pozwala
235 <application>MEncoderowi</application> tworzyć sporą ilość różnych formatów.
236 Niestety, ponieważ <application>MEncoder</application> nie był tworzony
237 z myślą o innych formatach niż AVI, powinieneś mieć paranoidalne podejście do
238 wynikowych plików. 
239 Dokładnie sprawdź czy jest prawidłowa synchronizacja audio/video i czy plik
240 może zostać prawidłowo odtworzony przez odtwarzacze inne niż
241 <application>MPlayer</application>.
242 </para>
243
244 <example id="encode_to_macromedia_flash_format">
245 <title>kodowanie do formatu Macromedia Flash</title>
246 <para>
247 Tworzenie zbioru Macromedia Flash video, nadającego się do odtwarzania
248 w przeglądarce sieciowej z wtyczką Macromedia Flash:
249 <screen>
250 mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjście.flv</replaceable> -of lavf \
251     -oac mp3lame -lameopts abr:br=56 -srate 22050 -ovc lavc \
252     -lavcopts vcodec=flv:vbitrate=500:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3
253 </screen>
254 </para>
255 </example>
256 </sect1>
257
258
259 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
260
261
262 <sect1 id="menc-feat-selecting-input">
263 <title>Wybieranie źródłowego zbioru lub urządzenia</title>
264
265 <para>
266 <application>MEncoder</application> może kodoważ ze zbiorów lub bezpośrednio
267 z dysku DVD lub VCD.
268 Po prostu podaj nazwę zbioru w wierszu poleceń żeby kodować ze zbioru, albo
269 <option>dvd://</option><replaceable>numertytułu</replaceable> lub
270 <option>vcd://</option><replaceable>numerścieżki</replaceable> by nagrywać
271 z tytułu DVD albo ścieżki VCD.
272 Jeśli już skopiowałeś DVD na twardy dysk (możesz na przykład użyć narzędzia
273 takiego jak <application>dvdbackup</application>, dostępnego na większości
274 systemów), wciąż powinieneś używać składni <option>dvd://</option>, razem
275 z opcją <option>-dvd-device</option> po której następuje ścieżka do
276 skopiowanego DVD.
277
278 Opcji <option>-dvd-device</option> i <option>-cdrom-device</option> możesz
279 też używać by podać własne ścieżki do węzłów urządzeń, jeśli domyślne
280 <filename>/dev/dvd</filename> i <filename>/dev/cdrom</filename> nie są
281 właściwe w Twoim systemie.
282 </para>
283
284 <para>
285 Przy kodowaniu z DVD, często pożądanym jest wybranie do kodowania rozdziału
286 lub zasięgu rozdziałów.
287 Możesz w tym celu użyć opcji <option>-chapters</option>, na przykład
288 <option>-chapters</option> <replaceable>1-4</replaceable> zakoduje z DVD
289 tylko rozdziały od 1 do 4.
290 Jest to zwłaszcza użyteczne gdy robisz kodowanie do wielkości 1400 MB,
291 przeznaczone na 2 CD, ponieważ możesz się upewnić że przerwa nastąpi
292 dokładnie na granicy rozdziałów a nie w środku sceny.
293 </para>
294
295 <para>
296 Jeśli masz obsługiwaną kartę przechwytywania TV, możesz też kodować z jej
297 urządzenia wejściowego.
298 Użyj opcji <option>tv://</option><replaceable>numerkanału</replaceable> jako
299 nazwy pliku, a opcją <option>-tv</option> skonfiguruj rozmaite ustawienia
300 przechwytywania.
301 Podobnie działa wejście z DVB.
302 </para>
303 </sect1>
304
305
306 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
307
308
309 <sect1 id="menc-feat-mpeg4">
310 <title>Kodowanie dwuprzebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
311
312 <para>
313 Nazwa związana jest z faktem, iż przy użyciu tej metody plik kodowany jest
314 <emphasis>dwa razy</emphasis>.
315 Pierwsze kodowanie (dubbed pass) tworzy pliki tymczasowe
316 (<filename>*.log</filename>) o rozmiarze kilku megabajtów, nie kasuj ich od
317 razu (możesz natomiast skasować plik AVI a jeszcze lepiej nie tworzyć go
318 w ogóle poprzez zapisywanie w <filename>/dev/null</filename>).
319 W drugim przebiegu przy pomocy danych o bitrate z plików tymczasowych tworzony
320 jest plik wyjściowy drugiego przebiegu. Plik końcowy będzie miał o wiele lepszą
321 jakość w porównaniu ze standardowym 1-przebiegowym kodowaniem.
322 Jeżeli pierwszy raz o tym słyszysz, powinieneś zajrzeć do któregoś z wielu
323 przewodników dostępnych w sieci.
324 </para>
325
326 <example id="copy_audio_track">
327 <title>kopiowanie ścieżki dźwiękowej</title>
328 <para>
329 Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ścieżki dźwiękowej.
330 <screen>
331 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
332 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
333     -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
334 </screen>
335 </para>
336 </example>
337
338 <example id="encode_audio_track">
339 <title>kodowanie ścieżki dźwiękowej</title>
340 <para>
341 Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ścieżki dźwiękowej do MP3.
342 Uważaj stosując tę metodę, ponieważ w niektórych przypadkach może zaowocować
343 desynchronizacją audio/video.
344 <screen>
345 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
346     -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
347 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
348     -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>output.avi</replaceable>
349 </screen>
350 </para>
351 </example>
352 </sect1>
353
354
355 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
356
357
358 <sect1 id="menc-feat-handheld-psp">
359 <title>Kodowanie do formatu video Sony PSP</title>
360
361 <para>
362 <application>MEncoder</application> obsługuje kodowanie do formatu video Sony
363 PSP, ale, w zależności od wersji oprogramowania PSP, wymaga różnych
364 ograniczeń.
365 Powinieneś byś bezpieczny, jeśli respektujesz poniższe ograniczenia:
366 <itemizedlist>
367 <listitem><para>
368   <emphasis role="bold">Bitrate</emphasis>: nie powinno przekraczać 1500kbps,
369   jednakże poprzednie wersje obsługiwały praktycznie dowolny bitrate jeśli
370   tylko nagłówek twierdził że nie jest za wysokie.
371 </para></listitem>
372 <listitem><para>
373   <emphasis role="bold">Wymiary</emphasis>: wysokość i szerokość filmu PSP
374   powinny być wielokrotnościami 16, a iloczyn szerokość * wysokość musi być
375   &lt;= 64000.
376   W niektórych okolicznościach może być możliwe że PSP odtworzy wyższe
377   rozdzielczości.
378 </para></listitem>
379 <listitem><para>
380   <emphasis role="bold">Audio</emphasis>: powinno mieć częstotliwość
381   próbkowania 24kHz dla MPEG-4 i 48kHz dla H.264.
382 </para></listitem>
383 </itemizedlist>
384 </para>
385
386 <example id="encode_for_psp">
387 <title>kodowanie dla PSP</title>
388 <para>
389 <screen>
390 mencoder -ofps 30000/1001 -af lavcresample=24000 -vf harddup -of lavf \
391     -oac lavc -ovc lavc -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
392     -lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
393     <replaceable>wejściowe.video</replaceable> -o <replaceable>wyjście.psp</replaceable>
394 </screen>
395 Możesz też ustawić tytuł filmu dzięki
396 <option>-info name=<replaceable>TytułFilmu</replaceable></option>.
397 </para>
398 </example>
399 </sect1>
400
401
402 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
403
404
405 <sect1 id="menc-feat-mpeg">
406 <title>Kodowanie do formatu MPEG</title>
407
408 <para>
409 <application>MEncoder</application> może tworzyć pliki formatu MPEG (MPEG-PS).
410 Zazwyczaj, jeśli używasz filmu MPEG-1 albo MPEG-2, to jest tak ponieważ
411 kodujesz na ograniczony format, taki jak SVCD, VCD albo DVD.
412 Specyficzne ograniczenia tych formatów są wyjaśnione w
413 <link linkend="menc-feat-vcd-dvd">przewodniku tworzenia VCD i DVD</link>.
414 </para>
415
416 <para>
417 Aby zmienić wyjściowy format plików <application>MEncodera</application>, użyj opcji <option>-of mpeg</option>.
418 </para>
419
420 <informalexample>
421 <para>
422 Przykład:
423 <screen>
424 mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video \
425     -oac copy <replaceable>inne_opcje</replaceable> -o <replaceable>wyjście.mpg</replaceable>
426 </screen>
427 Tworzenie pliku MPEG-1, który można odtworzyć na systemach z minimalną obsługą
428 multimedialną, taką jak domyślne instalacje Windows:
429 <screen>
430 mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 \
431     -o <replaceable>wyjście.mpg</replaceable> -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc \
432     -lavcopts vcodec=mpeg1video:vbitrate=1152:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3
433 </screen>
434 To samo, ale używając muxera MPEG z <systemitem class="library">libavformat</systemitem>:
435 <screen>
436 mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -o <replaceable>VCD.mpg</replaceable> -ofps 25 -vf scale=352:288,harddup -of lavf \
437     -lavfopts format=mpg:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
438     -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc \
439     -lavcopts vcodec=mpeg1video:vrc_buf_size=327:keyint=15:vrc_maxrate=1152:vbitrate=1152:vmax_b_frames=0
440 </screen>
441 </para>
442 </informalexample>
443
444 <note><title>Wskazówka:</title>
445 <para>
446 Jeżeli z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje Cię jakość video
447 z drugiego przebiegu, możesz ponownie uruchomić kodowanie
448 swojego video z inną docelową szybkością transmisji (bitrate),
449 zakładając, że zapisałeś statystyki pliku z poprzedniego przebiegu.
450 Jest to możliwe, ponieważ głównym celem pliku ze statystykami jest
451 zapamiętanie złożoności każdej z ramek, co nie zależy zbyt mocno
452 od szybkości transmisji. Weź jednak pod uwagę, że uzyskasz najlepsze
453 wyniki, jeżeli wszystkie przebiegi będą uruchomione z nieróżniącymi
454 się za bardzo docelowymi szybkościami transmisji.
455 </para>
456 </note>
457 </sect1>
458
459
460 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
461
462
463 <sect1 id="menc-feat-rescale">
464 <title>Przeskalowywanie filmów</title>
465
466 <para>
467 Często zachodzi potrzeba zmiany wielkości obrazu. Powodów tego może być wiele:
468 zmniejszenie rozmiaru pliku, przepustowość sieci, itd. Większość ludzi stosuje 
469 przeskalowywanie nawet przy konwertowaniu płyt DVD, SVCD do DivX AVI. Jeżeli
470 chcesz przeskalowywać, przeczytaj sekcję o <link linkend="aspect">zachowywaniu proporcji obrazu</link>.
471 </para>
472
473 <para>
474 Proces skalowania obsługiwany jest przez filtr video <literal>scale</literal>:
475 <option>-vf scale=<replaceable>szerokość</replaceable>:<replaceable>wysokość</replaceable></option>.
476 Jego jakość może być ustawiona parametrem <option>-sws</option>.
477 Jeśli nie jest on podany <application>MEncoder</application> użyje wartości 2: bicubic.
478 </para>
479
480 <para>
481 Sposób użycia:
482 <screen>
483 mencoder <replaceable>wejscie.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell \
484     -vf scale=640:480 -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
485 </screen>
486 </para>
487 </sect1>
488
489
490 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
491
492
493 <sect1 id="menc-feat-streamcopy">
494 <title>Kopiowanie strumieni</title>
495
496 <para>
497 <application>MEncoder</application> obsługuje strumienie wejściowe na dwa
498 sposoby: <emphasis role="bold">koduje</emphasis> lub
499 <emphasis role="bold">kopiuje</emphasis> je.
500 Ta sekcja jest o <emphasis role="bold">kopiowaniu</emphasis>.
501 </para>
502
503 <itemizedlist>
504 <listitem><para>
505   <emphasis role="bold">Strumień video</emphasis> (opcja <option>-ovc copy</option>):
506   ładne rzeczy można wyczyniać:) Jak wstawianie (nie konwertowanie) FLI, VIDO
507   lub MPEG-1 video w plik AVI! Oczywiście tylko
508   <application>MPlayer</application> potrafi odtwarzać takie pliki :)
509   I prawdopodobnie nie ma dla tego żadnego sensownego zastosowania.
510   Poważniej: kopiowanie strumieni video może być przydatne wtedy, gdy np. tylko
511   strumień audio ma być zakodowany (np. nieskompresowane PCM do MP3).
512 </para></listitem>
513 <listitem><para>
514   <emphasis role="bold">Strumień audio</emphasis> (opcja <option>-oac copy</option>):
515   prosto i przystępnie. Możliwe jest wmiksowanie zewnętrznego źródła (MP3, WAV)
516   do strumienia wyjściowego. Użyj w tym celu opcji
517   <option>-audiofile <replaceable>nazwa_pliku</replaceable></option>.
518 </para></listitem>
519 </itemizedlist>
520
521 <para>
522 Używanie <option>-oac copy</option> do kopiowania z jednego formatu
523 przechowywania do innego może wymagać użycia <option>-fafmttag</option> żeby
524 utrzymać znacznik formatu audio z oryginalnego zbioru.
525 Na przykład jeśli konwertujesz zbiór NSV z audio zakodowanym AAC do formatu
526 AVI, to znacznik formatu audio będzie nieprawidłowy i musi zostać zmieniony.
527 Listę znaczników formatów audio znajdziesz w pliku
528 <filename>codecs.conf</filename>.
529 </para>
530
531 <para>
532 Przykład:
533 <screen>
534 mencoder <replaceable>wejście.nsv</replaceable> -oac copy -fafmttag 0x706D \
535     -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
536 </screen>
537 </para>
538 </sect1>
539
540
541 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
542
543
544 <sect1 id="menc-feat-enc-images">
545 <title>Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych
546   (JPEG, PNG, TGA itp.)</title>
547
548 <para>
549 <application>MEncoder</application> jest w stanie stworzyć film z jednego
550 lub wielu plików JPEG, PNG, TGA albo innych obrazków.
551 Poprzez proste kopiowanie ramek może stworzyć pliki MJPEG
552 (Motion (ruchomy - przypis tłumacza) JPEG), MPNG (Motion PNG) lub MTGA (Motion TGA).
553 </para>
554
555 <orderedlist>
556 <title>Jak to działa:</title>
557 <listitem><para>
558   <application>MEncoder</application> <emphasis>dekoduje</emphasis> wejściowy
559   obrazek/obrazki z pomocą biblioteki
560   <systemitem class="library">libjpeg</systemitem> (w przypadku dekodowania
561   PNG, skorzysta z <systemitem class="library">libpng</systemitem>).
562 </para></listitem>
563 <listitem><para>
564   Potem <application>MEncoder</application> kompresuje zdekodowane pliki
565   podanym kompresorem (DivX4, Xvid, FFmpeg msmpeg4, itd.).
566 </para></listitem>
567 </orderedlist>
568
569 <formalpara>
570 <title>Przykłady</title>
571 <para>
572 Opis i sposób działania funkcji <option>-mf</option> znajdują się na stronie man.
573
574 <informalexample>
575 <para>
576 Tworzenie pliku MPEG-4 ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
577 <screen>
578 mencoder mf://<replaceable>*.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc\
579     -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
580 </screen>
581 </para>
582 </informalexample>
583
584 <informalexample>
585 <para>
586 Tworzenie pliku MPEG-4 z niektórych plików JPEG w aktualnym katalogu:
587 <screen>
588 mencoder mf://<replaceable>ramka001.jpg,ramka002.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \
589     -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
590 </screen>
591 </para>
592 </informalexample>
593
594 <informalexample>
595 <para>
596 Tworzenie plików MPEG-4 z jawnie podanej listy plików JPEG (list.txt w aktualnym
597 katalogu, zawiera listę plików, które mają zostać użyte jako źródło, po jednym
598 w każdym wierszu):
599 <screen>
600 mencoder mf://<replaceable>@list.txt</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \ 
601     -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
602 </screen>
603 </para>
604 </informalexample>
605
606 Możesz mieszać rózne typy obrazków, niezależnie od używanej metody
607 &mdash; wymieniane pliki, znaki globalne czy plik z listą &mdash; o ile
608 oczywiście wszystkie mają te same wymiary.
609 Możesz więc n.p. zrobić klatkę tytułową z obrazka PNG a potem umieścić pokaz
610 swoich zdjęć JPEG.
611
612 <informalexample>
613 <para>
614 Tworzenie pliku Motion JPEG (MJPEG) ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
615 <screen>
616 mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc copy -ovc copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
617 </screen>
618 </para>
619 </informalexample>
620
621 <informalexample>
622 <para>
623 Tworzenie nieskompresowanego pliku ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
624 <screen>
625 mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
626 </screen>
627 </para>
628 </informalexample>
629
630 <note><title>Informacja:</title><para>
631 Szerokość musi być liczbą podzielną przez 4, takie są ograniczenia formatu RAW RGB AVI.
632 </para></note>
633
634 <informalexample>
635 <para>
636 Tworzenie pliku Motion PNG (MPNG) ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
637 <screen>mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable><!--
638 --></screen>
639 </para>
640 </informalexample>
641
642 <informalexample>
643 <para>
644 Tworzenie pliku Motion TGA (MTGA) ze wszystkich plików TGA w aktualnym katalogu:
645 <screen>
646 mencoder mf://*.tga -mf w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable><!--
647 --></screen>
648 </para>
649 </informalexample>
650
651 </para>
652 </formalpara>
653 </sect1>
654
655
656 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
657
658
659 <sect1 id="menc-feat-extractsub">
660 <title>Wydobywanie napisów z DVD do pliku VOBsub</title>
661
662 <para>
663 <application>MEncoder</application> jest w stanie wyciągnąć napisy z DVD do
664 pliku w formacie VOBsub. Tworzy je para plików z rozszerzeniem
665 <filename>.idx</filename> i <filename>.sub</filename>, które są zazwyczaj
666 spakowane do pojedyńczego archiwum <filename>.rar</filename>.
667 <application>MPlayer</application> może je odtwarzać z opcjami
668 <option>-vobsub</option> i <option>-vobsubid</option>.
669 </para>
670
671 <para>
672 Podajesz nazwę bazową (tzn. bez rozszerzenia <filename>.idx</filename> lub
673 <filename>.sub</filename>) pliku wyjściowego opcją <option>-vobsubout</option>
674 oraz indeks dla tego pliku opcją <option>-vobsuboutindex</option>.
675 </para>
676
677 <para>
678 Jeżeli źródłem nie jest DVD powinieneś użyć opcji <option>-ifo</option>, aby
679 wskazać plik <filename>.ifo</filename> potrzebny do stworzenia pliku wynikowego
680 <filename>.idx</filename>.
681 </para>
682
683 <para>
684 Jeżeli źródłem nie jest DVD i nie masz pliku <filename>.ifo</filename>,
685 będziesz musiał użyć opcji <option>-vobsubid</option>, aby podać id języka,
686 które będzie umieszczone w pliku <filename>.idx</filename>.
687 </para>
688
689 <para>
690 Każde uruchomienie dołączy do istniejących napisów, jeżeli pliki
691 <filename>.idx</filename> i <filename>.sub</filename> istnieją.
692 Powinieneś więc usunąć je przed uruchomieniem.
693 </para>
694
695 <example id="copying_two_subtitles_from_a_dvd_while_doing_two_pass_encoding">
696 <title>Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas dwu-przebiegowego kodowania</title>
697 <screen>
698 rm <replaceable>napisy.idx</replaceable> <replaceable>napisy.sub</replaceable>
699 mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
700     -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 0 -sid 2
701 mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
702     -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
703 --></screen>
704 </example>
705
706 <example id="copying_a_french_subtitle_from_an_mpeg_file">
707 <title>Kopiowanie francuskich napisów z pliku MPEG</title>
708 <screen>
709 rm <replaceable>napisy.idx</replaceable> <replaceable>napisy.sub</replaceable>
710 mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 0 \
711     -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy<!--
712 --></screen>
713 </example>
714 </sect1>
715
716
717 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
718
719
720 <sect1 id="aspect">
721 <title>Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)</title>
722
723 <para>
724 Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG-1/2) zawierają informacje o proporcji obrazu, która
725 opisuje, jak odtwarzacz ma skalować strumień video, żeby ludzie nie byli
726 jajogłowi (np.: 480x480 + 4:3 = 640x480).
727 Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX) musisz być świadom, że nagłówek AVI nie
728 przechowuje tej wartości.
729 Przeskalowywanie jest obrzydliwe i czasochłonne, musi być jakiś lepszy sposób!
730 </para>
731
732 <para>Jest</para>
733
734 <para>
735 MPEG-4 posiada unikalną cechę: strumień video może posiadać swoją wartość
736 proporcji obrazu.  Tak, dokładnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263.
737 Niestety, istnieje tylko kilka odtwarzaczy video, pomijając
738 <application>MPlayera</application>, które obsługują tę cechę MPEG-4.
739 </para>
740
741 <para>
742 Możliwość ta może być jedynie używana z kodekiem <systemitem>mpeg4</systemitem>
743 z biblioteki
744 <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
745 Pamiętaj: chociaż <application>MPlayer</application> poprawnie odtworzy
746 stworzone pliki, inne odtwarzacze mogą użyć złych proporcji obrazu
747 (aspect ratio).
748 </para>
749
750 <para>
751 Z pewnością powinieneś wyciąć czarne pasy nad i pod obrazem.
752 Zobacz jak używać filtrów <systemitem>cropdetect</systemitem>
753 i <systemitem>crop</systemitem> na stronie man.
754 </para>
755
756 <para>
757 Sposób użycia:
758 <screen>
759 mencoder <replaceable>przykładowy-svcd.mpg</replaceable> -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -ovc lavc \
760     -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
761 </screen>
762 </para>
763 </sect1>
764
765 </chapter>