add show device detail mode
[sigrok:sigrok.git] / frontend / cli / sigrok-cli.c
2010-03-04 Bert Vermeulenadd show device detail mode
2010-03-01 Bert Vermeulenclean up main()
2010-03-01 Bert Vermeulenbetter error checking for hardware plugin loader
2010-03-01 Bert Vermeulenadd probe control
2010-02-26 Bert VermeulenInitial checkin