Localisation updates from http://translatewiki.net.
[shapado:alesthomes-shapado.git] / config / locales / tags / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Tuankiet65
5 vi: 
6   tags: 
7     index: 
8       filter: Tìm thẻ
9     show: 
10       title: Câu hỏi được dán nhãn %{tags}
11     show_json: 
12       edit_it: Thêm miêu tả cho thẻ này.
13       no_description: Chưa có miêu tả cho thẻ này.