qtmediahub:plattenbau.git
2011-09-17 Girish RamakrishnanAdd name and version to manifest DevDays2011Munich
2011-09-17 Girish RamakrishnanRemove skin.map
2011-09-17 Girish RamakrishnanAdd manifest file
2011-08-05 Girish Ramakrishnanbackend is obsolete v0.5 v0.6 v0.7 v0.71 v0.72 v0.73
2011-06-28 Johannes Zellnerfix new mediamodel usage v0.4
2011-06-21 Johannes Zellneradd more fancy heavily overdesigned animations
2011-06-21 Johannes Zellnerinitial version