qtmediahub:plattenbau.git
7 years agobackend is obsolete v0.5 v0.6 v0.7 v0.71 v0.72 v0.73
Girish Ramakrishnan [Fri, 5 Aug 2011 10:05:12 +0000 (15:35 +0530)]
backend is obsolete

7 years agofix new mediamodel usage v0.4
Johannes Zellner [Tue, 28 Jun 2011 11:59:20 +0000 (13:59 +0200)]
fix new mediamodel usage

7 years agoadd more fancy heavily overdesigned animations
Johannes Zellner [Tue, 21 Jun 2011 23:26:52 +0000 (01:26 +0200)]
add more fancy heavily overdesigned animations

7 years agoinitial version
Johannes Zellner [Tue, 21 Jun 2011 22:21:29 +0000 (00:21 +0200)]
initial version