better liveCD support
[os-autoinst:os-autoinst.git] / bmwqemu.pm
2010-04-29 Bernhard M. Wiedemannbetter liveCD support
2010-04-27 Bernhard M. Wiedemannadd diag messages. +other fixes
2010-04-26 Bernhard M. Wiedemannadjust auto-testing for core i7 lenny server
2010-04-25 Bernhard M. Wiedemannmodularize further
2009-12-26 Bernhard M. Wiedemannadd netinst automation
2009-11-19 Bernhard M. Wiedemannadd RAID10-support
2009-11-19 Bernhard M. Wiedemannallow US install
2009-11-19 Bernhard M. Wiedemanninitial checkin