Tweak Newton-Raphson
[openmx:openmx.git] / src / libifa-rpf.c
2013-08-11 jpritikinTweak Newton-Raphson
2013-08-04 jpritikinAuto-tune Newton-Raphson
2013-08-04 jpritikinFlip sign of derivatives
2013-08-01 jpritikinFactor out density multiplication
2013-07-10 jpritikinFill in default upper & lower bounds
2013-07-06 jpritikinSync libifa-rpf with RPF 0.10