node-assert-extras:jakobwesthoffs-mainline.git
8 years agoAdd property attribute assertions
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 11:19:22 +0000 (13:19 +0200)]
Add property attribute assertions

8 years agoAdding a license
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 10:06:24 +0000 (12:06 +0200)]
Adding a license

8 years agoMixin standard asserts to the assert-extras module
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 10:05:56 +0000 (12:05 +0200)]
Mixin standard asserts to the assert-extras module

8 years agoInitial commit
Christian Johansen [Thu, 1 Apr 2010 14:37:19 +0000 (16:37 +0200)]
Initial commit