test: robust deletion
authorZeno Gantner <zeno.gantner@gmail.com>
Sun, 22 Jul 2012 12:03:40 +0000 (14:03 +0200)
committerZeno Gantner <zeno.gantner@gmail.com>
Sun, 22 Jul 2012 12:03:40 +0000 (14:03 +0200)
commit8edf7eb452f4a2ceb82f1b3da80d1cc53c4721b9
treee91031779ebb6f5cae683dcc7e03cd933f252041
parent6e3afb8c6d787b45f8c5135cd4090d2b56e962c1
test: robust deletion
tests/test_random_split.sh