SVN checkout 11/12/2010
[monav:monav.git] / client / mapdatawidget.ui
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ui version="4.0">
3  <class>MapDataWidget</class>
4  <widget class="QDialog" name="MapDataWidget">
5   <property name="geometry">
6    <rect>
7     <x>0</x>
8     <y>0</y>
9     <width>256</width>
10     <height>350</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="windowTitle">
14    <string>Map Data</string>
15   </property>
16   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
17    <property name="spacing">
18     <number>0</number>
19    </property>
20    <property name="margin">
21     <number>0</number>
22    </property>
23    <item>
24     <widget class="QScrollArea" name="scrollArea">
25      <property name="widgetResizable">
26       <bool>true</bool>
27      </property>
28      <widget class="QWidget" name="scrollAreaWidgetContents">
29       <property name="geometry">
30        <rect>
31         <x>0</x>
32         <y>0</y>
33         <width>254</width>
34         <height>338</height>
35        </rect>
36       </property>
37       <property name="sizePolicy">
38        <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Maximum">
39         <horstretch>0</horstretch>
40         <verstretch>0</verstretch>
41        </sizepolicy>
42       </property>
43       <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_4">
44        <property name="spacing">
45         <number>4</number>
46        </property>
47        <property name="margin">
48         <number>2</number>
49        </property>
50        <item>
51         <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
52          <item>
53           <widget class="QComboBox" name="directory">
54            <property name="editable">
55             <bool>true</bool>
56            </property>
57           </widget>
58          </item>
59          <item>
60           <widget class="QToolButton" name="browse">
61            <property name="text">
62             <string>...</string>
63            </property>
64           </widget>
65          </item>
66         </layout>
67        </item>
68        <item>
69         <widget class="QWidget" name="details" native="true">
70          <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_3">
71           <property name="spacing">
72            <number>4</number>
73           </property>
74           <property name="margin">
75            <number>0</number>
76           </property>
77           <item>
78            <widget class="QLabel" name="name">
79             <property name="font">
80              <font>
81               <weight>75</weight>
82               <bold>true</bold>
83              </font>
84             </property>
85             <property name="text">
86              <string>Name</string>
87             </property>
88            </widget>
89           </item>
90           <item>
91            <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2">
92             <item>
93              <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2">
94               <item>
95                <widget class="QLabel" name="description">
96                 <property name="text">
97                  <string/>
98                 </property>
99                 <property name="wordWrap">
100                  <bool>true</bool>
101                 </property>
102                </widget>
103               </item>
104              </layout>
105             </item>
106             <item>
107              <widget class="QLabel" name="image">
108               <property name="sizePolicy">
109                <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
110                 <horstretch>0</horstretch>
111                 <verstretch>0</verstretch>
112                </sizepolicy>
113               </property>
114               <property name="minimumSize">
115                <size>
116                 <width>128</width>
117                 <height>128</height>
118                </size>
119               </property>
120               <property name="maximumSize">
121                <size>
122                 <width>128</width>
123                 <height>128</height>
124                </size>
125               </property>
126               <property name="text">
127                <string/>
128               </property>
129              </widget>
130             </item>
131            </layout>
132           </item>
133           <item>
134            <widget class="QWidget" name="table" native="true">
135             <layout class="QGridLayout" name="gridLayout">
136              <item row="0" column="1">
137               <widget class="QLabel" name="label_15">
138                <property name="text">
139                 <string>Plugin</string>
140                </property>
141               </widget>
142              </item>
143              <item row="0" column="2">
144               <widget class="QLabel" name="label_16">
145                <property name="text">
146                 <string/>
147                </property>
148               </widget>
149              </item>
150              <item row="1" column="0">
151               <widget class="QLabel" name="label_3">
152                <property name="text">
153                 <string>Router</string>
154                </property>
155               </widget>
156              </item>
157              <item row="1" column="1">
158               <widget class="QLabel" name="routerName">
159                <property name="font">
160                 <font>
161                  <weight>75</weight>
162                  <bold>true</bold>
163                 </font>
164                </property>
165                <property name="text">
166                 <string/>
167                </property>
168               </widget>
169              </item>
170              <item row="1" column="2">
171               <widget class="QLabel" name="routerFileFormatVersion">
172                <property name="font">
173                 <font>
174                  <weight>75</weight>
175                  <bold>true</bold>
176                 </font>
177                </property>
178                <property name="text">
179                 <string/>
180                </property>
181                <property name="alignment">
182                 <set>Qt::AlignRight|Qt::AlignTrailing|Qt::AlignVCenter</set>
183                </property>
184               </widget>
185              </item>
186              <item row="2" column="0">
187               <widget class="QLabel" name="label_5">
188                <property name="text">
189                 <string>GPS</string>
190                </property>
191               </widget>
192              </item>
193              <item row="2" column="1">
194               <widget class="QLabel" name="gpsLookupName">
195                <property name="font">
196                 <font>
197                  <weight>75</weight>
198                  <bold>true</bold>
199                 </font>
200                </property>
201                <property name="text">
202                 <string/>
203                </property>
204               </widget>
205              </item>
206              <item row="2" column="2">
207               <widget class="QLabel" name="gpsLookupFileFormatVersion">
208                <property name="font">
209                 <font>
210                  <weight>75</weight>
211                  <bold>true</bold>
212                 </font>
213                </property>
214                <property name="text">
215                 <string/>
216                </property>
217                <property name="alignment">
218                 <set>Qt::AlignRight|Qt::AlignTrailing|Qt::AlignVCenter</set>
219                </property>
220               </widget>
221              </item>
222              <item row="3" column="0">
223               <widget class="QLabel" name="label_6">
224                <property name="text">
225                 <string>Address</string>
226                </property>
227               </widget>
228              </item>
229              <item row="3" column="1">
230               <widget class="QLabel" name="addressLookupName">
231                <property name="font">
232                 <font>
233                  <weight>75</weight>
234                  <bold>true</bold>
235                 </font>
236                </property>
237                <property name="text">
238                 <string/>
239                </property>
240               </widget>
241              </item>
242              <item row="3" column="2">
243               <widget class="QLabel" name="addressLookupFileFormatVersion">
244                <property name="font">
245                 <font>
246                  <weight>75</weight>
247                  <bold>true</bold>
248                 </font>
249                </property>
250                <property name="text">
251                 <string/>
252                </property>
253                <property name="alignment">
254                 <set>Qt::AlignRight|Qt::AlignTrailing|Qt::AlignVCenter</set>
255                </property>
256               </widget>
257              </item>
258              <item row="4" column="0">
259               <widget class="QLabel" name="label_4">
260                <property name="text">
261                 <string>Renderer</string>
262                </property>
263               </widget>
264              </item>
265              <item row="4" column="1">
266               <widget class="QLabel" name="rendererName">
267                <property name="font">
268                 <font>
269                  <weight>75</weight>
270                  <bold>true</bold>
271                 </font>
272                </property>
273                <property name="text">
274                 <string/>
275                </property>
276               </widget>
277              </item>
278              <item row="4" column="2">
279               <widget class="QLabel" name="rendererFileFormatVersion">
280                <property name="font">
281                 <font>
282                  <weight>75</weight>
283                  <bold>true</bold>
284                 </font>
285                </property>
286                <property name="text">
287                 <string/>
288                </property>
289                <property name="alignment">
290                 <set>Qt::AlignRight|Qt::AlignTrailing|Qt::AlignVCenter</set>
291                </property>
292               </widget>
293              </item>
294              <item row="2" column="3">
295               <spacer name="horizontalSpacer_2">
296                <property name="orientation">
297                 <enum>Qt::Horizontal</enum>
298                </property>
299                <property name="sizeHint" stdset="0">
300                 <size>
301                  <width>1</width>
302                  <height>1</height>
303                 </size>
304                </property>
305               </spacer>
306              </item>
307             </layout>
308            </widget>
309           </item>
310          </layout>
311         </widget>
312        </item>
313        <item>
314         <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_3">
315          <item>
316           <widget class="QCheckBox" name="checkBox">
317            <property name="text">
318             <string>Details...</string>
319            </property>
320           </widget>
321          </item>
322          <item>
323           <spacer name="horizontalSpacer">
324            <property name="orientation">
325             <enum>Qt::Horizontal</enum>
326            </property>
327            <property name="sizeHint" stdset="0">
328             <size>
329              <width>1</width>
330              <height>1</height>
331             </size>
332            </property>
333           </spacer>
334          </item>
335          <item>
336           <widget class="QPushButton" name="load">
337            <property name="text">
338             <string>Load</string>
339            </property>
340           </widget>
341          </item>
342         </layout>
343        </item>
344       </layout>
345      </widget>
346     </widget>
347    </item>
348   </layout>
349  </widget>
350  <resources/>
351  <connections>
352   <connection>
353    <sender>checkBox</sender>
354    <signal>toggled(bool)</signal>
355    <receiver>table</receiver>
356    <slot>setVisible(bool)</slot>
357    <hints>
358     <hint type="sourcelabel">
359      <x>56</x>
360      <y>193</y>
361     </hint>
362     <hint type="destinationlabel">
363      <x>68</x>
364      <y>211</y>
365     </hint>
366    </hints>
367   </connection>
368  </connections>
369 </ui>