vertex/varying: Add 'vTestA' and 'vTestC' varying in shader.
authorAnatoliy Sokolov <aesok@post.ru>
Sat, 1 Dec 2012 11:04:40 +0000 (15:04 +0400)
committerAnatoliy Sokolov <aesok@post.ru>
Sat, 1 Dec 2012 11:04:40 +0000 (15:04 +0400)
commit363c22d997d258c936146c8368bde6df5606f9eb
treefea5ca8eb7a9e7335a2bcaf1dd3e4617df3a2de1
parent7f8dd9590d54cb15ae4af1aa08496f974899552e
vertex/varying: Add 'vTestA' and 'vTestC' varying in shader.
vertex/varying/varying.c