Free caps in GUPnPDLNAProfilePriv
[gupnp:gupnp-dlna.git] / tests / xml / dlna-profiles-empty.xml
1 <?xml version="1.0"?>
2
3 <!-- empty file -->
4
5 <dlna-profiles>
6 </dlna-profiles>