Relase 0.6.1
[gupnp:gupnp-dlna.git] / doc / gupnp-dlna-sections.txt
1 <SECTION>
2 <FILE>gupnp-dlna-profile</FILE>
3 <TITLE>GUPnPDLNAProfile</TITLE>
4 GUPnPDLNAProfile
5 GUPnPDLNAProfileClass
6 gupnp_dlna_profile_new
7 gupnp_dlna_profile_get_name
8 gupnp_dlna_profile_get_mime
9 gupnp_dlna_profile_get_encoding_profile
10 <SUBSECTION Standard>
11 GUPNP_DLNA_PROFILE
12 GUPNP_IS_DLNA_PROFILE
13 GUPNP_TYPE_DLNA_PROFILE
14 gupnp_dlna_profile_get_type
15 GUPNP_DLNA_PROFILE_CLASS
16 GUPNP_IS_DLNA_PROFILE_CLASS
17 GUPNP_DLNA_PROFILE_GET_CLASS
18 </SECTION>
19
20 <SECTION>
21 <FILE>gupnp-dlna-discoverer</FILE>
22 <TITLE>GUPnPDLNADiscoverer</TITLE>
23 GUPnPDLNADiscoverer
24 gupnp_dlna_discoverer_new
25 gupnp_dlna_discoverer_start
26 gupnp_dlna_discoverer_stop
27 gupnp_dlna_discoverer_discover_uri
28 gupnp_dlna_discoverer_discover_uri_sync
29 <SUBSECTION Standard>
30 GUPnPDLNADiscovererClass
31 GUPNP_DLNA_DISCOVERER
32 GUPNP_IS_DLNA_DISCOVERER
33 GUPNP_TYPE_DLNA_DISCOVERER
34 gupnp_dlna_discoverer_get_type
35 GUPNP_DLNA_DISCOVERER_CLASS
36 GUPNP_IS_DLNA_DISCOVERER_CLASS
37 GUPNP_DLNA_DISCOVERER_GET_CLASS
38 </SECTION>
39
40 <SECTION>
41 <FILE>gupnp-dlna-information</FILE>
42 <TITLE>GUPnPDLNAInformation</TITLE>
43 GUPnPDLNAInformation
44 gupnp_dlna_information_new
45 gupnp_dlna_information_get_name
46 gupnp_dlna_information_get_mime
47 gupnp_dlna_information_get_info
48 <SUBSECTION Standard>
49 GUPnPDLNAInformationClass
50 GUPNP_DLNA_INFORMATION
51 GUPNP_IS_DLNA_INFORMATION
52 GUPNP_TYPE_DLNA_INFORMATION
53 gupnp_dlna_information_get_type
54 GUPNP_DLNA_INFORMATION_CLASS
55 GUPNP_IS_DLNA_INFORMATION_CLASS
56 GUPNP_DLNA_INFORMATION_GET_CLASS
57 </SECTION>
58
59 <SECTION>
60 <FILE>gupnp-dlna-load</FILE>
61 gupnp_dlna_load_profiles_from_file
62 gupnp_dlna_load_profiles_from_dir
63 gupnp_dlna_load_profiles_from_disk
64 </SECTION>
65
66 <SECTION>
67 <FILE>gupnp-dlna-marshal</FILE>
68 gupnp_dlna_marshal_BOOLEAN__STRING_UINT_STRING_POINTER
69 gupnp_dlna_marshal_VOID__OBJECT_BOXED
70 </SECTION>
71