Updated Russian translation
[gstreamer-omap:totem.git] / po / ru.po
2005-07-04 Nickolay V. ShmyrevUpdated Russian translation
2005-02-21 Leonid KanterUpdated Russian translation
2005-02-08 Leonid KanterUpdated Russian translation
2004-12-22 Leonid Kanterupdated Russian translation
2004-08-13 Leonid Kanterupdate Russian translation
2003-12-05 Dmitry Mastrukovru.po: Updated Russian translation from Russian team...
2003-06-04 Dmitry Mastrukovru.po: Updated Russian translation from Russian team...
2003-04-29 Bastien Nocera============ Version 0.97.0 V_0_97_0
2003-04-09 Bastien Noceraupdated
2003-03-04 Dmitry Mastrukovru.po: Updated Russian translation from Russian team...
2003-02-26 Bastien Nocera*** empty log message ***
2002-12-07 Bastien Nocera0.13.0
2002-09-15 Bastien Nocera- Added Russian translation by Nail Abdrahmanov <nail...