Update snapshot to thu 10/20 evening (EST/GMT-5). Adds QDM2 and truemotion2 decoding...
authorRonald S. Bultje <rbultje@ronald.bitfreak.net>
Fri, 21 Oct 2005 15:14:09 +0000 (15:14 +0000)
committerRonald S. Bultje <rbultje@ronald.bitfreak.net>
Fri, 21 Oct 2005 15:14:09 +0000 (15:14 +0000)
commit3b5c7b32f633c21c6e8e3e11cee377f618502e83
treeabb9b5bdc508a7eb95281415fd23376d1e7dbde9
parenta04e91d58e7a3e7d84ae95b63fc964009e3d57c2
Update snapshot to thu 10/20 evening (EST/GMT-5). Adds QDM2 and truemotion2 decoding support.

Original commit message from CVS:
* autogen.sh:
* ext/ffmpeg/Makefile.am:
* ext/ffmpeg/gstffmpegcodecmap.c: (gst_ffmpeg_codecid_to_caps),
(gst_ffmpeg_caps_to_codecid), (gst_ffmpeg_get_codecid_longname):
* ext/ffmpeg/gstffmpegdec.c: (gst_ffmpegdec_register):
* ext/ffmpeg/gstffmpegenc.c: (gst_ffmpegenc_register):
* ext/libpostproc/Makefile.am:
* ext/libpostproc/gstpostproc.h:
Update snapshot to thu 10/20 evening (EST/GMT-5). Adds QDM2 and
truemotion2 decoding support.
ChangeLog
autogen.sh
common
ext/ffmpeg/Makefile.am
ext/ffmpeg/gstffmpegcodecmap.c
ext/ffmpeg/gstffmpegdec.c
ext/ffmpeg/gstffmpegenc.c
ext/libpostproc/Makefile.am
ext/libpostproc/gstpostproc.h