Update build
[gitorious:ui3.git] / .gitmodules
2013-07-02 Christian JohansenAdd Capillary/log graph module
2013-06-25 Christian JohansenMerge branch 'master' of gitorious.org:gitorious/ui3
2013-06-25 Christian JohansenAdd timeago module
2013-06-15 Christian JohansenAvoid reloading modules that don't need reloading
2013-06-13 Christian JohansenMerge branch 'master' of gitorious.org:gitorious/ui3
2013-06-13 Christian JohansenUpdate CSS
2013-06-11 Marius MathiesenMerge commit '9654503'
2013-06-04 Marius MathiesenMerge commit 'd78b8b603cb6df556d000564bd6869c77294a8f7'
2013-02-25 Christian JohansenAdd app implementation
2013-02-06 Christian JohansenClean up
2012-10-06 Christian JohansenAdd showdown
2012-10-02 Christian JohansenAdd remaining modules
2012-10-02 Christian JohansenAdd module
2012-10-02 Christian JohansenRearranging
2012-10-01 Christian JohansenAdd dependencies and built version