Enable FGCom Settings item even if --enable-fgcom is not set
[fg:toms-fgdata.git] / gui / menubar.xml
1 <?xml version="1.0"?>
2 <PropertyList>
3
4         <menu>
5                 <name>file</name>
6
7                 <item>
8                         <name>reset</name>
9                         <key>Shift-Esc</key>
10                         <binding>
11                                 <command>reset</command>
12                         </binding>
13                 </item>
14
15                 <item>
16                         <name>load-tape</name>
17                         <key>Shift-F1</key>
18                         <binding>
19                                 <command>dialog-show</command>
20                                 <dialog-name>flight-recorder-load</dialog-name>
21                         </binding>
22                 </item>
23
24                 <item>
25                         <name>save-tape</name>
26                         <key>Shift-F2</key>
27                         <binding>
28                                 <command>dialog-show</command>
29                                 <dialog-name>flight-recorder-save</dialog-name>
30                         </binding>
31                 </item>
32
33                 <item>
34                         <name>snap-shot</name>
35                         <key>F3</key>
36                         <binding>
37                                 <command>nasal</command>
38                                 <script>
39                                         gui.popdown();
40                                         fgcommand("screen-capture");
41                                 </script>
42                         </binding>
43                 </item>
44
45                 <item>
46                         <name>snap-shot-dir</name>
47                         <binding>
48                                 <command>nasal</command>
49                                 <script>gui.set_screenshotdir()</script>
50                         </binding>
51                 </item>
52
53                 <item>
54                         <name>sound-config</name>
55                         <binding>
56                                 <command>dialog-show</command>
57                                 <dialog-name>sound-dialog</dialog-name>
58                         </binding>
59                         <enabled>false</enabled>
60                 </item>
61
62                 <item>
63                         <name>exit</name>
64                         <key>Esc</key>
65                         <binding>
66                                 <command>dialog-show</command>
67                                 <dialog-name>exit</dialog-name>
68                         </binding>
69                 </item>
70         </menu>
71
72         <menu>
73                 <name>view</name>
74
75                 <item>
76                         <name>toggle-fullscreen</name>
77                         <key>Shift-F10</key>
78                         <binding>
79                                 <command>toggle-fullscreen</command>
80                         </binding>
81                 </item>
82
83                 <item>
84                         <name>rendering-options</name>
85                         <binding>
86                                 <command>dialog-show</command>
87                                 <dialog-name>rendering</dialog-name>
88                         </binding>
89                 </item>
90
91                 <item>
92                         <name>view-options</name>
93                         <binding>
94                                 <command>dialog-show</command>
95                                 <dialog-name>view</dialog-name>
96                         </binding>
97                 </item>
98
99                 <item>
100                         <name>cockpit-view-options</name>
101                         <binding>
102                                 <command>dialog-show</command>
103                                 <dialog-name>cockpit-view</dialog-name>
104                         </binding>
105                 </item>
106
107                 <item>
108                         <name>adjust-lod</name>
109                         <binding>
110                                 <command>dialog-show</command>
111                                 <dialog-name>static-lod</dialog-name>
112                         </binding>
113                 </item>
114
115                 <item>
116                         <name>pilot-offset</name>
117                         <binding>
118                                 <command>dialog-show</command>
119                                 <dialog-name>pilot_offset</dialog-name>
120                         </binding>
121                 </item>
122
123                 <item>
124                         <name>adjust-hud</name>
125                         <binding>
126                                 <command>dialog-show</command>
127                                 <dialog-name>hud</dialog-name>
128                         </binding>
129                 </item>
130
131                 <item>
132                         <name>toggle-glide-slope</name>
133                         <binding>
134                                 <command>nasal</command>
135                                 <script>
136                                         var p = "/sim/rendering/glide-slope-tunnel";
137                                         setprop(p, var i = !getprop(p));
138                                         gui.popupTip("Glide slope tunnel " ~ (i ? "enabled" : "disabled"));
139                                 </script>
140                         </binding>
141                 </item>
142
143                 <item>
144                         <name>replay</name>
145                         <key>Ctrl-R</key>
146                         <binding>
147                                 <command>replay</command>
148                         </binding>
149                         <binding>
150                                 <command>dialog-show</command>
151                                 <dialog-name>replay</dialog-name>
152                         </binding>
153                 </item>
154
155                 <item>
156                         <name>stereoscopic-options</name>
157                         <binding>
158                                 <command>dialog-show</command>
159                                 <dialog-name>stereoscopic-view-options</dialog-name>
160                         </binding>
161                         <enabled>false</enabled>
162                 </item>
163         </menu>
164
165         <menu>
166                 <name>location</name>
167
168                 <item>
169                         <name>position-in-air</name>
170                         <binding>
171                                 <command>dialog-show</command>
172                                 <dialog-name>location-in-air</dialog-name>
173                         </binding>
174                 </item>
175
176                 <item>
177                         <name>goto-airport</name>
178                         <binding>
179                                 <command>dialog-show</command>
180                                 <dialog-name>airports</dialog-name>
181                         </binding>
182                 </item>
183
184                 <item>
185                         <name>random-attitude</name>
186                         <binding>
187                                 <command>property-assign</command>
188                                 <property>/sim/presets/trim</property>
189                                 <value>false</value>
190                         </binding>
191                         <binding>
192                                 <command>property-randomize</command>
193                                 <property>/orientation/pitch-deg</property>
194                                 <min>0</min>
195                                 <max>360</max>
196                         </binding>
197                         <binding>
198                                 <command>property-randomize</command>
199                                 <property>/orientation/roll-deg</property>
200                                 <min>0</min>
201                                 <max>360</max>
202                         </binding>
203                         <binding>
204                                 <command>property-randomize</command>
205                                 <property>/orientation/heading-deg</property>
206                                 <min>0</min>
207                                 <max>360</max>
208                         </binding>
209                 </item>
210
211                 <item>
212                         <name>tower-position</name>
213                         <binding>
214                                 <command>dialog-show</command>
215                                 <dialog-name>location-of-tower</dialog-name>
216                         </binding>
217                 </item>
218
219         </menu>
220
221         <menu>
222                 <name>autopilot</name>
223
224                 <item>
225                         <key>F11</key>
226                         <name>autopilot-settings</name>
227                         <binding>
228                                 <command>dialog-show</command>
229                                 <dialog-name>autopilot</dialog-name>
230                         </binding>
231                 </item>
232
233                 <item>
234                         <name>route-manager</name>
235                         <binding>
236                                 <command>dialog-show</command>
237                                 <dialog-name>route-manager</dialog-name>
238                         </binding>
239                 </item>
240
241                 <item>
242                         <name>previous-waypoint</name>
243                         <binding>
244                                 <command>nasal</command>
245                                 <script>setprop("/autopilot/route-manager/input", "@previous")</script>
246                         </binding>
247                 </item>
248
249                 <item>
250                         <name>next-waypoint</name>
251                         <binding>
252                                 <command>nasal</command>
253                                 <script>setprop("/autopilot/route-manager/input", "@next")</script>
254                         </binding>
255                 </item>
256         </menu>
257
258         <menu>
259                 <name>environment</name>
260                 
261                 <item>
262                         <name>global-weather</name>
263                         <binding>
264                                 <command>dialog-show</command>
265                                 <dialog-name>weather</dialog-name>
266                         </binding>
267                 </item>
268
269                 <item>
270                         <name>environment-settings</name>
271                         <binding>
272                                 <command>dialog-show</command>
273                                 <dialog-name>environment-settings</dialog-name>
274                         </binding>
275                 </item>
276
277                 <item>
278                         <name>time-settings</name>
279                         <binding>
280                                 <command>dialog-show</command>
281                                 <dialog-name>timeofday</dialog-name>
282                         </binding>
283                 </item>
284
285                 <item>
286                         <name>wildfire-settings</name>
287                         <binding>
288                                 <command>nasal</command>
289                                 <script>wildfire.dialog.show()</script>
290                         </binding>
291                 </item>
292
293                 <item>
294                         <name>terrasync</name>
295                         <binding>
296                                 <command>dialog-show</command>
297                                 <dialog-name>terrasync</dialog-name>
298                         </binding>
299                 </item>
300
301         </menu>
302
303         <menu>
304                 <name>equipment</name>
305
306                 <item>
307                         <name>map</name>
308                         <binding>
309                                 <command>dialog-show</command>
310                                 <dialog-name>map</dialog-name>
311                         </binding>
312                 </item>
313
314                 <item>
315                         <name>stopwatch</name>
316                         <binding>
317                                 <command>dialog-show</command>
318                                 <dialog-name>stopwatch-dialog</dialog-name>
319                         </binding>
320                 </item>
321
322                 <item>
323                         <name>fuel-and-payload</name>
324                         <binding>
325                                 <command>nasal</command>
326                                 <script>gui.showWeightDialog()</script>
327                         </binding>
328                 </item>
329
330                 <item>
331                         <key>F12</key>
332                         <name>radio</name>
333                         <binding>
334                                 <command>dialog-show</command>
335                                 <dialog-name>radios</dialog-name>
336                         </binding>
337                 </item>
338
339                 <item>
340                         <name>gps</name>
341                         <binding>
342                                 <command>dialog-show</command>
343                                 <dialog-name>gps</dialog-name>
344                         </binding>
345                 </item>
346
347                 <item>
348                         <name>instrument-settings</name>
349                         <binding>
350                                 <command>dialog-show</command>
351                                 <dialog-name>instruments</dialog-name>
352                         </binding>
353                 </item>
354
355                 <item>
356                         <name>failure-submenu</name>
357                         <enabled>false</enabled>
358                 </item>
359
360                 <item>
361                         <name>random-failures</name>
362                         <binding>
363                                 <command>dialog-show</command>
364                                 <dialog-name>random-failures</dialog-name>
365                         </binding>
366                 </item>
367
368                 <item>
369                         <name>system-failures</name>
370                         <binding>
371                                 <command>dialog-show</command>
372                                 <dialog-name>system-failures</dialog-name>
373                         </binding>
374                 </item>
375
376                 <item>
377                         <name>instrument-failures</name>
378                         <binding>
379                                 <command>dialog-show</command>
380                                 <dialog-name>instrument-failures</dialog-name>
381                         </binding>
382                 </item>
383         </menu>
384
385         <menu>
386                 <name>ai</name>
387
388                 <item>
389                         <name>scenario</name>
390                         <binding>
391                                 <command>dialog-show</command>
392                                 <dialog-name>scenario</dialog-name>
393                         </binding>
394                 </item>
395
396                 <item>
397                         <name>atc-in-range</name>
398                         <binding>
399                                 <command>ATC-freq-search</command>
400                         </binding>
401                 </item>
402
403                 <item>
404                         <name>wingman</name>
405                         <binding>
406                                 <command>dialog-show</command>
407                                 <dialog-name>formation</dialog-name>
408                         </binding>
409                 </item>
410
411                 <item>
412                         <name>tanker</name>
413                         <enabled>false</enabled>
414                         <binding>
415                                 <command>dialog-show</command>
416                                 <dialog-name>tanker</dialog-name>
417                         </binding>
418                 </item>
419
420                 <item>
421                         <name>carrier</name>
422                         <binding>
423                                 <command>dialog-show</command>
424                                 <dialog-name>AIcarrier</dialog-name>
425                         </binding>
426                 </item>
427
428                 <item>
429                         <name>jetway</name>
430                         <binding>
431                                 <command>dialog-show</command>
432                                 <dialog-name>jetways</dialog-name>
433                         </binding>
434                 </item>
435
436         </menu>
437
438         <menu>
439                 <name>multiplayer</name>
440
441                 <item>
442                         <name>mp-settings</name>
443                         <binding>
444                                 <command>dialog-show</command>
445                                 <dialog-name>multiplayer</dialog-name>
446                         </binding>
447                 </item>
448
449                 <item>
450                         <name>fgcom-settings</name>
451                         <binding>
452                                 <command>dialog-show</command>
453                                 <dialog-name>fgcom</dialog-name>
454                         </binding>
455                 </item>
456
457                 <item>
458                         <name>mp-chat</name>
459                         <binding>
460                                 <command>dialog-show</command>
461                                 <dialog-name>chat-full</dialog-name>
462                         </binding>
463                 </item>
464
465                 <item>
466                         <key>-</key>
467                         <name>mp-chat-menu</name>
468                         <binding>
469                                 <command>dialog-show</command>
470                                 <dialog-name>chat-menu</dialog-name>
471                         </binding>
472                 </item>
473
474                 <item>
475                         <name>mp-list</name>
476                         <binding>
477                                 <command>nasal</command>
478                                 <script>multiplayer.dialog.show()</script>
479                         </binding>
480                 </item>
481
482                 <item>
483                         <name>mp-carrier</name>
484                         <binding>
485                                 <command>nasal</command>
486                                 <script>
487                                         if (contains(globals, "MPCarriers")) {
488                                                 MPCarriers.carrier_dialog.show();
489                                         } else {
490                                                 gui.popupTip("Found no MPCarriers for activated carrier AI scenarios within range.", 5.0);
491                                         }
492                                 </script>
493                         </binding>
494                 </item>
495
496         </menu>
497
498         <menu>
499                 <name>debug</name>
500
501                 <item>
502                         <name>reload-gui</name>
503                         <binding>
504                                 <command>reinit</command>
505                                 <subsystem>gui</subsystem>
506                         </binding>
507                 </item>
508
509                 <item>
510                         <name>reload-input</name>
511                         <binding>
512                                 <command>reinit</command>
513                                 <subsystem>input</subsystem>
514                         </binding>
515                 </item>
516
517                 <item>
518                         <name>reload-hud</name>
519                         <binding>
520                                 <command>reinit</command>
521                                 <subsystem>hud</subsystem>
522                         </binding>
523                 </item>
524
525                 <item>
526                         <name>reload-panel</name>
527                         <binding>
528                                 <command>panel-load</command>
529                         </binding>
530                 </item>
531
532                 <item>
533                         <name>reload-autopilot</name>
534                         <binding>
535                                 <command>reinit</command>
536                                 <subsystem>xml-autopilot</subsystem>
537                         </binding>
538                 </item>
539
540                 <item>
541                         <name>reload-network</name>
542                         <binding>
543                                 <command>reinit</command>
544                                 <subsystem>io</subsystem>
545                         </binding>
546                 </item>
547
548                 <item>
549                         <name>reload-model</name>
550                         <binding>
551                                 <command>reinit</command>
552                                 <subsystem>aircraft-model</subsystem>
553                         </binding>
554                 </item>
555
556                 <item>
557                         <name>reload-materials</name>
558                         <binding>
559                                 <command>reload-materials</command>
560                         </binding>
561                 </item>
562
563                 <item>
564                         <name>reload-scenery</name>
565                         <binding>
566                                 <command>reinit</command>
567                                 <subsystem>tile-manager</subsystem>
568                         </binding>
569                 </item>
570
571                 <item>
572                         <name>nasal-console</name>
573                         <binding>
574                                 <command>dialog-show</command>
575                                 <dialog-name>nasal-console</dialog-name>
576                         </binding>
577                 </item>
578
579                 <item>
580                         <name>development-keys</name>
581                         <binding>
582                                 <command>nasal</command>
583                                 <script>gui.showHelpDialog("/sim/help/debug")</script>
584                         </binding>
585                 </item>
586
587                 <item>
588                         <name>configure-dev-extension</name>
589                         <binding>
590                                 <command>dialog-show</command>
591                                 <dialog-name>devel-extensions</dialog-name>
592                         </binding>
593                 </item>
594
595                 <item>
596                         <name>display-marker</name>
597                         <binding>
598                                 <command>nasal</command>
599                                 <script>
600                                         setprop("/nasal/tutorial/enabled",1); # load module on demand
601                                         tutorial.dialog();
602                                 </script>
603                         </binding>
604                 </item>
605
606                 <item>
607                         <name>dump-scene-graph</name>
608                         <binding>
609                                 <command>dump-scenegraph</command>
610                         </binding>
611                 </item>
612
613                 <item>
614                         <name>print-rendering-statistics</name>
615                         <binding>
616                                 <command>property-assign</command>
617                                 <property>/sim/rendering/print-statistics</property>
618                                 <value>true</value>
619                         </binding>
620                 </item>
621
622                 <item>
623                         <name>statistics-display</name>
624                         <binding>
625                                 <command>property-adjust</command>
626                                 <property>/sim/rendering/on-screen-statistics</property>
627                                 <step type="int">1</step>
628                         </binding>
629                 </item>
630
631                 <item>
632                         <name>performance-monitor</name>
633                         <binding>
634                                 <command>property-assign</command>
635                                 <property>/nasal/performance_monitor/enabled</property>
636                                 <value>true</value>
637                         </binding>
638                         <binding>
639                                 <command>nasal</command>
640                                 <script>performance_monitor.dialog.show()</script>
641                         </binding>
642                 </item>
643
644                 <item>
645                         <name>property-browser</name>
646                         <binding>
647                                 <command>nasal</command>
648                                 <script>gui.property_browser()</script>
649                         </binding>
650                 </item>
651
652                 <item>
653                         <name>logging</name>
654                         <binding>
655                                 <command>dialog-show</command>
656                                 <dialog-name>logging</dialog-name>
657                         </binding>
658                 </item>
659
660                 <item>
661                         <name>local_weather</name>
662                         <enabled>false</enabled>
663                         <binding>
664                                 <command>dialog-show</command>
665                                 <dialog-name>local_weather</dialog-name>
666                         </binding>
667                 </item>
668
669                 <item>
670                         <name>print-scene-info</name>
671                         <binding>
672                                 <command>print-visible-scene</command>
673                         </binding>
674                 </item>
675
676                 <item>
677                         <name>rendering-buffers</name>
678                         <binding>
679                                 <command>property-toggle</command>
680                                 <property>/sim/rendering/rembrandt/show-buffers</property>
681                         </binding>
682                         <enabled>false</enabled>
683                 </item>
684
685                 <item>
686                         <name>rembrandt-buffers-choice</name>
687                         <binding>
688                                 <command>dialog-show</command>
689                                 <dialog-name>rembrandt-buffers</dialog-name>
690                         </binding>
691                         <enabled>false</enabled>
692                 </item>
693
694
695                 <item>
696                         <name>interface-config</name>
697                         <binding>
698                                 <command>dialog-show</command>
699                                 <dialog-name>interface-dialog</dialog-name>
700                         </binding>
701                         <enabled>true</enabled>
702                 </item>
703         </menu>
704
705         <menu>
706                 <name>help</name>
707
708                 <item>
709                         <name>help-browser</name>
710                         <binding>
711                                 <command>open-browser</command>
712                                 <path>Docs/index.html</path>
713                         </binding>
714                 </item>
715
716                 <item>
717                         <name>doc-browser</name>
718                         <binding>
719                                 <command>dialog-show</command>
720                                 <dialog-name>doc-browser</dialog-name>
721                         </binding>
722                 </item>
723
724                 <item>
725                         <key>?</key>
726                         <name>aircraft-keys</name>
727                         <binding>
728                                 <command>nasal</command>
729                                 <script>gui.showHelpDialog("/sim/help")</script>
730                         </binding>
731                 </item>
732                 
733                 <item>
734                         <name>aircraft-checklists</name>
735                         <binding>
736                                 <command>dialog-show</command>
737                                 <dialog-name>checklist</dialog-name>
738                         </binding>
739                 </item>
740
741                 <item>
742                         <name>common-keys</name>
743                         <binding>
744                                 <command>nasal</command>
745                                 <script>gui.showHelpDialog("/sim/help/common")</script>
746                         </binding>
747                 </item>
748
749                 <item>
750                         <name>basic-keys</name>
751                         <binding>
752                                 <command>nasal</command>
753                                 <script>gui.showHelpDialog("/sim/help/basic")</script>
754                         </binding>
755                 </item>
756
757                 <item>
758                         <name>joystick-config</name>
759                         <binding>
760                                 <command>dialog-show</command>
761                                 <dialog-name>joystick-config</dialog-name>
762                         </binding>
763                 </item>
764
765                 <item>
766                         <label>------------------</label>
767                         <enabled>false</enabled>
768                 </item>
769
770                 <item>
771                         <name>tutorial-start</name>
772                         <binding>
773                                 <command>dialog-show</command>
774                                 <dialog-name>tutorial</dialog-name>
775                         </binding>
776                 </item>
777
778                 <item>
779                         <name>menu-about</name>
780                         <binding>
781                                 <command>dialog-show</command>
782                                 <dialog-name>about</dialog-name>
783                         </binding>
784                 </item>
785         </menu>
786
787 </PropertyList>