remove README.Protocol and add a README that refers to the "real"
[fg:toms-fgdata.git] / Translations / strings-pl-win.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>
2
3 <!-- (c)2003 Peter Michael Jaworski                                  v.1.4PL  -->
4 <!-- <pjawor@et.put.poznan.pl>                                      Poznañ, POLAND  -->
5 <!-- T³umaczenia opcji i menu dla FlightGeara na jêzyk polski                     -->
6 <!-- FlightGear menu and options tranlations for Polish                           -->
7 <!-- GNU GPL Licence                                                              -->
8 <!-- Special thanks to Wojciech Jó\9fwiak, Maciej Obarski and Krzysztof Nowak       -->   
9 <!-- When there will be some new texts, simply add them at the end of file, 
10      I will translate them later.                                                         -->
11
12 <PropertyList>
13   <!-- Fall back -->
14   <null>Brak t³umaczenia</null>
15
16  <!--         -->
17  <!-- General -->
18  <!--         -->
19
20  <system-time>Czas systemowy</system-time>
21  <gmt>Czas uniwersalny GMT</gmt>
22  <locale-aircraft-time>Lokalny czas samolotu</locale-aircraft-time>
23  <units-feet>(w stopach gdy brak parametru: --units-meters)</units-feet>
24  <multiple-instance>Zezwól na kilka instancji programu</multiple-instance>
25
26   <!-- File menu -->
27   <file>Plik</file>
28   <save-flight>Zapisz lot</save-flight>
29   <load-flight>Za³aduj lot</load-flight>
30   <reset>Reset</reset>
31   <hi-res-snap-shot>Zrzut (wys. roz.)</hi-res-snap-shot>
32   <snap-shot>Zrzut ekranu</snap-shot>
33   <print>Drukuj</print>
34   <exit>Zamknij</exit>
35
36   <!-- View menu -->
37   <view>Widok</view>
38   <toggle-panel>Prze³¹cz panel (2D/3D)</toggle-panel>
39   <pilot-offset>Po³o¿enie pilota</pilot-offset>
40   <hud-alpha>Antyaliasing wy\9cwietlacza przeziernego w³./wy.</hud-alpha>
41   <properties>W³a\9cciwo\9cci</properties>
42
43   <!-- Environment menu -->
44   <environment>\8crodowisko</environment>
45   <goto-airport>Wybierz lotnisko</goto-airport>
46  <presets>Ustawienia</presets>
47  <preset-airport>Nowe lotnisko</preset-airport>
48  <preset-runway>Nowy pas startowy</preset-runway>
49  <preset-offset-distance>Ustaw odleg³o\9cæ przesuniêcia</preset-offset-distance>
50  <preset-altitude>Ustaw wysoko\9cæ</preset-altitude>
51  <preset-glideslope>Ustaw opadanie [stopnie]</preset-glideslope>
52  <preset-airspeed>Ustaw prêdko\9cæ [kts]</preset-airspeed>
53  <preset-commit>Zatwierd\9f zmiany</preset-commit>
54
55   <!-- Autopilot menu -->
56   <autopilot>Autopilot</autopilot>
57   <set-heading>Ustaw kierunek </set-heading>
58   <set-altitude>Ustaw wysoko\9cæ</set-altitude>
59   <add-waypoint>Dodaj punkt przelotowy</add-waypoint>
60   <skip-current-waypoint>Przeskocz obecny punkt</skip-current-waypoint>
61   <clear-route>Wyczy\9cæ trasê</clear-route>
62   <adjust-ap-settings>Dostosuj ustawienia AP</adjust-ap-settings>
63   <toggle-hud-format>Prze³¹cz format wy\9cwietlacza przeziernego</toggle-hud-format>
64
65   <!-- Help menu -->
66   <help>Pomoc</help>
67
68  <!--              -->
69  <!-- options file -->
70  <!--              -->
71  <usage>fgfs [ opcje ... ]</usage>
72  <verbose-help>W celu uzyskania listy opcji uruchom z: --help --verbose</verbose-help>
73
74  <!-- General options -->
75  <general-options>Ustawienia ogólne</general-options>
76  <help-desc>Poka¿ najczê\9cciej stosowane opcje startowe</help-desc>
77  <verbose-desc>Pokazuje wszystkie opcje linii komend: --help or -h</verbose-desc>
78  <fg-root-desc>\8ccie¿ka do g³ównego katalogu danych</fg-root-desc>
79  <fg-scenery-desc n="0">\8ccie¿ka do scenerii;</fg-scenery-desc>
80  <fg-scenery-desc n="1">Domy\9clna \9ccie¿ka $FG_ROOT/Scenery</fg-scenery-desc>
81  <language-desc>Wybierz jêzyk dla tej sesji</language-desc>
82  <disable-game-mode-desc>Wy³¹czony tryb pe³noekranowy</disable-game-mode-desc>
83  <enable-game-mode-desc>Zezwól na tryb pe³noekranowy</enable-game-mode-desc>
84  <disable-splash-screen-desc>Brak ekranu powitalnego</disable-splash-screen-desc>
85  <enable-splash-screen-desc>W³¹cz ekran powitalny</enable-splash-screen-desc>
86  <disable-intro-music-desc>Brak intro muzycznego</disable-intro-music-desc>
87  <enable-intro-music-desc>W³¹cz intro muzyczne</enable-intro-music-desc>
88  <disable-mouse-pointer-desc>Niedostêpny dodatkowy wska\9fnik myszy</disable-mouse-pointer-desc>
89  <enable-mouse-pointer-desc n="0">Dostêpny dodatkowy wska\9fnik myszy</enable-mouse-pointer-desc>
90  <enable-mouse-pointer-desc n="1">(np. dla trybu pe³noekranowego dla kart bazuj¹cych na Voodoo)</enable-mouse-pointer-desc>
91  <disable-random-objects-desc>Wy³¹czone losowe obiekty terenowe</disable-random-objects-desc>
92  <enable-random-objects-desc>W³¹czone losowe obiekty terenowe</enable-random-objects-desc>
93  <random-objects-desc>(budynki, itp.)</random-objects-desc>
94  <disable-freeze-desc>Start w stanie uruchomionym</disable-freeze-desc>
95  <enable-freeze-desc>Uruchom w trybie wstrzynanym</enable-freeze-desc>
96  <disable-fuel-freeze-desc>Paliwo jest normalnie wykorzystywane</disable-fuel-freeze-desc>
97  <enable-fuel-freeze-desc>Nie ubywa paliwa w zbiorniku</enable-fuel-freeze-desc>
98  <disable-clock-freeze-desc>Zegar zlicza normalnie</disable-clock-freeze-desc>
99  <enable-clock-freeze-desc>Unieruchom zegar</enable-clock-freeze-desc>
100  <control-desc>G³ówny tryb sterowania (d¿ojstik, klawiatura, mysz)</control-desc>
101  <enable-auto-coordination-desc>Dostêpna autokoordynacja</enable-auto-coordination-desc>
102  <disable-auto-coordination-desc>Niedostêpna autokoordynacja</disable-auto-coordination-desc>
103  <browser-app-desc>\8ccie¿ka do twojej przegl¹darki internetowej</browser-app-desc>
104  <prop-desc>Ustaw w³a\9cciwo\9cæ &lt;name&gt; na &lt;value&gt;</prop-desc>
105  <config-desc>Za³aduj dodatkowe w³a\9cciwo\9cci z ...</config-desc>
106  <units-feet-desc>U¿yj miary w stopach dla odleg³o\9cci</units-feet-desc>
107  <units-meters-desc>U¿yj miary w metrach dla odleg³o\9cci</units-meters-desc>
108
109  <!-- Features options -->
110  <features-options>Dodatki</features-options>
111  <disable-hud-desc>Niedostêpny wy\9cwietlacz przezierny </disable-hud-desc>
112  <enable-hud-desc>Dostêpny wy\9cwietlacz przezierny (HUD)</enable-hud-desc>
113  <disable-panel-desc>Niedostêpny kokpit</disable-panel-desc>
114  <enable-panel-desc>Dostêpny kokpit</enable-panel-desc>
115  <disable-sound-desc>Niedostêpne efekty d\9fwiêkowe</disable-sound-desc>
116  <enable-sound-desc>Dostêpne efekty d\9fwiêkowe</enable-sound-desc>
117  <disable-anti-alias-hud-desc>Niedostêpny antyaliasing HUDa</disable-anti-alias-hud-desc>
118  <enable-anti-alias-hud-desc>Dostêpny antyaliasing HUDa</enable-anti-alias-hud-desc>
119
120  <!-- Aircraft options -->
121  <aircraft-options>Samolot</aircraft-options>
122  <aircraft-desc>Wybierz profil samolotu podany przez: górny poziom &lt;name&gt;-set.xml</aircraft-desc>
123  <show-aircraft-desc>Drukuj listê dostêpnych samolotów</show-aircraft-desc>
124
125  <!-- Flight Dynamics Model options -->
126  <fdm-options>Model dynamiki lotu (FDM)</fdm-options>
127  <fdm-desc n="0">Wybierz g³ówny model dynamiki lotu</fdm-desc>
128  <fdm-desc n="1">Dostêpne: jsb, larcsim, yasim, magic, balloon, ada, external, lub null</fdm-desc>
129  <aero-desc>Wybierz model areodynamiki do wczytania:</aero-desc>
130  <model-hz-desc>Uruchom FDM z wspó³czynnikiem..(krok na sekundê)</model-hz-desc>
131  <speed-desc>Uruchamiaj FDM 'n' razy szybciej ni¿ w rzeczywisto\9cci</speed-desc>
132  <notrim-desc n="0">NIE próbuj zrównowa¿yæ model</notrim-desc>
133  <notrim-desc n="1">(tylko z dynamik¹ lotu fdm=jsbsim)</notrim-desc>
134  <on-ground-desc>Start z ziemi(domy\9clnie)</on-ground-desc>
135  <in-air-desc>Rozpocznij w powietrzu(gdy wywo³anie z parametrem --altitude)</in-air-desc>
136  <wind-desc>Parametry wiatru: z kierunku [stopnie] z prêdko\9cci¹ [knots]</wind-desc>
137  <aircraft-dir-desc>Katalog z samolotami (\9ccie¿ka wzglêdem pliku startowego programu)</aircraft-dir-desc>
138
139  <aircraft-model-options>Katalog z samolotami (tylko dla UIUC FDM)</aircraft-model-options>
140
141  <!-- Position and Orientation options -->
142  <position-options>Pocz¹tkowa pozycja i orientacja</position-options>
143  <runway-no-desc>Wybierz pas do startu (musisz podaæ równie¿ lotnisko)</runway-no-desc>
144  <offset-distance-desc>Dystans do progu drogi startowej</offset-distance-desc>
145  <offset-azimuth-desc>Kierunek do progu drogi startowej</offset-azimuth-desc>
146  <lon-desc>D³ugo\9cæ geograficzna pozycji startu (zachód = -)</lon-desc>
147  <lat-desc>Szeroko\9cæ geograficzna pozycji startu (po³udnie = -)</lat-desc>
148  <altitude-desc>Wysoko\9cæ pocz¹tkowa</altitude-desc>
149  <heading-desc>Podaj kierunek odchylenia: k¹t Psi</heading-desc>
150  <roll-desc>Podaj k¹t  przechy³u (Phi)</roll-desc>
151  <pitch-desc>Podaj k¹t pochylenia (Theta)</pitch-desc>
152  <uBody-desc>Podaj prêdko\9cæ wzd³u¿ osi X</uBody-desc>
153  <vBody-desc>Podaj prêdko\9cæ wzd³u¿ osi Y</vBody-desc>
154  <wBody-desc>Podaj prêdko\9cæ wzd³u¿ osi Z</wBody-desc>
155  <vc-desc>Podaj pocz¹tkow¹ prêdko\9cæ</vc-desc>
156  <mach-desc>Podaj pocz¹tkow¹ liczbê Mach</mach-desc>
157  <glideslope-desc>Specify flight path angle (mo¿e byæ dodatni)</glideslope-desc>
158  <roc-desc>Pocz¹tkowy wspó³czynnik wznoszenia (mo¿e byæ ujemny)</roc-desc>
159
160  <!-- Rendering options -->
161  <rendering-options>Opcje renderowania</rendering-options>
162  <bpp-desc>Liczba bitów na piksel</bpp-desc>
163  <fog-disable-desc>Niedostêpna mg³a/mgie³ka</fog-disable-desc>
164  <fog-fastest-desc>Mo¿liwa silna mg³a/mgie³ka</fog-fastest-desc>
165  <fog-nicest-desc>Mo¿liwa lekka mg³a/mgie³ka</fog-nicest-desc>
166  <enable-clouds-desc>Dostêpne 2D (p³askie) warstwy chmur</enable-clouds-desc>
167  <disable-clouds-desc>Niedostêpne 2D (p³askie) warstwy chmur</disable-clouds-desc>
168  <enable-clouds3d-desc>Dostêpne 3D (przestrzenne) warstwy chmur</enable-clouds3d-desc>
169  <disable-clouds3d-desc>Niedostêpne 3D (przestrzenne) warstwy chmur</disable-clouds3d-desc>
170  <fov-desc>Obszar k¹ta widzenia</fov-desc>
171  <disable-fullscreen-desc>Niedostêpny tryb pe³noekranowy</disable-fullscreen-desc>
172  <enable-fullscreen-desc>Dostêpny tryb pe³noekranowy</enable-fullscreen-desc>
173  <shading-flat-desc>Zezwól na p³askie cieniowanie</shading-flat-desc>
174  <shading-smooth-desc>Zezwól na g³adkie cieniowanie</shading-smooth-desc>
175  <disable-skyblend-desc>Niedostêpna prze\9froczysto\9cæ nieba</disable-skyblend-desc>
176  <enable-skyblend-desc>Dostêpna przezroczysto\9cæ nieba</enable-skyblend-desc>
177  <disable-textures-desc>Tekstury niedostêpne</disable-textures-desc>
178  <enable-textures-desc>Tekstury dostêpne</enable-textures-desc>
179  <disable-wireframe-desc>Niedostêpny tryb rysowania konturowego</disable-wireframe-desc>
180  <enable-wireframe-desc>Dostêpny tryb rysowania konturowego</enable-wireframe-desc>
181  <geometry-desc>Podaj wymiary okna(640x480, itp.)</geometry-desc>
182  <view-offset-desc>Domy\9clny widok do przodu jako odchylenie od kierunku na wprost. Dopuszczalne warto\9cci: LEFT [lewo], RIGHT [prawo], CENTER [wy\9crodkuj], lub podaj w stopniach</view-offset-desc>
183  <visibility-desc>Podaj pocz¹tkow¹ widzialno\9cæ</visibility-desc>
184  <visibility-miles-desc>Podaj pocz¹tkow¹ widzialno\9cæ w milach</visibility-miles-desc>
185
186  <!-- Hud options -->
187  <hud-options>Wy\9cwietlacza przezierny</hud-options>
188  <hud-tris-desc>HUD pokazuje liczbê renderowanych trójk¹tów</hud-tris-desc>
189  <hud-culled-desc>HUD pokazuje procent 'culled' trójk¹tów</hud-culled-desc>
190
191  <!-- Time options -->
192  <time-options>Opcje czasu</time-options>
193  <time-offset-desc>Dodaj to przesuniêcie czasu</time-offset-desc>
194  <time-match-real-desc>Synchronizuj czas z rzeczywistym (GMT)</time-match-real-desc>
195  <time-match-local-desc>Synchronizuj czas z lokalnym czasem rzeczywistym</time-match-local-desc>
196  <start-date-desc>Podaj datê/czas startu ze wzg. na </start-date-desc>
197
198  <!-- Network options -->
199  <network-options>Opcje sieciowe</network-options>
200  <httpd-desc>Otwórz serwer HTTP na porcie...</httpd-desc>
201  <net-id-desc>Podaj twój sygna³ wywo³awczy</net-id-desc>
202
203  <!-- Route/Way Point Options -->
204  <route-options>Opcje trasy/punktów przelotowych</route-options>
205  <wp-desc>Podaj punkty przelotowe autopilotowi GC;</wp-desc>
206  <flight-plan-desc>Wczytaj punkty przelotu z pliku</flight-plan-desc>
207
208  <!-- IO Options -->
209  <io-options>Opcje we./wy.</io-options>
210  <garmin-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u Garmin GPS</garmin-desc>
211  <joyclient-desc>Pod³¹cz do Agwagon d¿ojstik</joyclient-desc>
212  <native-ctrls-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u FG Native Controls</native-ctrls-desc>
213  <native-fdm-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u FG Native FDM </native-fdm-desc>
214  <native-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u FG Native</native-desc>
215  <nmea-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u NMEA</nmea-desc>
216  <opengc-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u OpenGC</opengc-desc>
217  <props-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c interaktywnego menad¿era w³a\9cciwo\9cci</props-desc>
218  <pve-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u PVE</pve-desc>
219  <ray-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u Ray Woodworth motion chair</ray-desc>
220  <rul-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u RUL</rul-desc>
221  <atc610x-desc>Zezwól na interfejs atc610x</atc610x-desc>
222
223  <!-- Debugging Options -->
224  <debugging-options>Opcje debugera</debugging-options>
225  <trace-read-desc>\8cledziæ odczyty pod wzg. w³a\9cciwo\9cci;</trace-read-desc>
226  <trace-write-desc>\8cledziæ zapisy pod wzg. w³a\9cciwo\9cci;</trace-write-desc>
227
228 </PropertyList>