Restructure language resources.
[fg:toms-fgdata.git] / Translations / pl / options-win.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>
2
3 <!-- FlightGear options: Polish language resource -->
4
5 <!-- (c)2003 Peter Michael Jaworski                                 v.1.4PL  -->
6 <!-- <pjawor@et.put.poznan.pl>                               Poznañ, POLAND  -->
7 <!-- T³umaczenia opcji i menu dla FlightGeara na jêzyk polski                -->
8 <!-- FlightGear menu and options tranlations for Polish                      -->
9 <!-- GNU GPL Licence                                                         -->
10 <!-- Special thanks to Wojciech Jó\9fwiak, Maciej Obarski and Krzysztof Nowak  -->
11 <!-- When there will be some new texts, simply add them at the end of file,
12      I will translate them later.                                            -->
13
14 <PropertyList>
15   <!-- Fall back -->
16   <null>Brak t³umaczenia</null>
17
18  <!--         -->
19  <!-- General -->
20  <!--         -->
21  <system-time>Czas systemowy</system-time>
22  <gmt>Czas uniwersalny GMT</gmt>
23  <locale-aircraft-time>Lokalny czas samolotu</locale-aircraft-time>
24  <units-feet>(w stopach gdy brak parametru: --units-meters)</units-feet>
25  <multiple-instance>Zezwól na kilka instancji programu</multiple-instance>
26
27  <!--              -->
28  <!-- options file -->
29  <!--              -->
30  <usage>fgfs [ opcje ... ]</usage>
31  <verbose-help>W celu uzyskania listy opcji uruchom z: --help --verbose</verbose-help>
32
33  <!-- General options -->
34  <general-options>Ustawienia ogólne</general-options>
35  <help-desc>Poka¿ najczê\9cciej stosowane opcje startowe</help-desc>
36  <verbose-desc>Pokazuje wszystkie opcje linii komend: --help or -h</verbose-desc>
37  <fg-root-desc>\8ccie¿ka do g³ównego katalogu danych</fg-root-desc>
38  <fg-scenery-desc n="0">\8ccie¿ka do scenerii;</fg-scenery-desc>
39  <fg-scenery-desc n="1">Domy\9clna \9ccie¿ka $FG_ROOT/Scenery</fg-scenery-desc>
40  <language-desc>Wybierz jêzyk dla tej sesji</language-desc>
41  <disable-game-mode-desc>Wy³¹czony tryb pe³noekranowy</disable-game-mode-desc>
42  <enable-game-mode-desc>Zezwól na tryb pe³noekranowy</enable-game-mode-desc>
43  <disable-splash-screen-desc>Brak ekranu powitalnego</disable-splash-screen-desc>
44  <enable-splash-screen-desc>W³¹cz ekran powitalny</enable-splash-screen-desc>
45  <disable-intro-music-desc>Brak intro muzycznego</disable-intro-music-desc>
46  <enable-intro-music-desc>W³¹cz intro muzyczne</enable-intro-music-desc>
47  <disable-mouse-pointer-desc>Niedostêpny dodatkowy wska\9fnik myszy</disable-mouse-pointer-desc>
48  <enable-mouse-pointer-desc n="0">Dostêpny dodatkowy wska\9fnik myszy</enable-mouse-pointer-desc>
49  <enable-mouse-pointer-desc n="1">(np. dla trybu pe³noekranowego dla kart bazuj¹cych na Voodoo)</enable-mouse-pointer-desc>
50  <disable-random-objects-desc>Wy³¹czone losowe obiekty terenowe</disable-random-objects-desc>
51  <enable-random-objects-desc>W³¹czone losowe obiekty terenowe</enable-random-objects-desc>
52  <random-objects-desc>(budynki, itp.)</random-objects-desc>
53  <disable-freeze-desc>Start w stanie uruchomionym</disable-freeze-desc>
54  <enable-freeze-desc>Uruchom w trybie wstrzynanym</enable-freeze-desc>
55  <disable-fuel-freeze-desc>Paliwo jest normalnie wykorzystywane</disable-fuel-freeze-desc>
56  <enable-fuel-freeze-desc>Nie ubywa paliwa w zbiorniku</enable-fuel-freeze-desc>
57  <disable-clock-freeze-desc>Zegar zlicza normalnie</disable-clock-freeze-desc>
58  <enable-clock-freeze-desc>Unieruchom zegar</enable-clock-freeze-desc>
59  <control-desc>G³ówny tryb sterowania (d¿ojstik, klawiatura, mysz)</control-desc>
60  <enable-auto-coordination-desc>Dostêpna autokoordynacja</enable-auto-coordination-desc>
61  <disable-auto-coordination-desc>Niedostêpna autokoordynacja</disable-auto-coordination-desc>
62  <browser-app-desc>\8ccie¿ka do twojej przegl¹darki internetowej</browser-app-desc>
63  <prop-desc>Ustaw w³a\9cciwo\9cæ &lt;name&gt; na &lt;value&gt;</prop-desc>
64  <config-desc>Za³aduj dodatkowe w³a\9cciwo\9cci z ...</config-desc>
65  <units-feet-desc>U¿yj miary w stopach dla odleg³o\9cci</units-feet-desc>
66  <units-meters-desc>U¿yj miary w metrach dla odleg³o\9cci</units-meters-desc>
67
68  <!-- Features options -->
69  <features-options>Dodatki</features-options>
70  <disable-hud-desc>Niedostêpny wy\9cwietlacz przezierny </disable-hud-desc>
71  <enable-hud-desc>Dostêpny wy\9cwietlacz przezierny (HUD)</enable-hud-desc>
72  <disable-panel-desc>Niedostêpny kokpit</disable-panel-desc>
73  <enable-panel-desc>Dostêpny kokpit</enable-panel-desc>
74  <disable-sound-desc>Niedostêpne efekty d\9fwiêkowe</disable-sound-desc>
75  <enable-sound-desc>Dostêpne efekty d\9fwiêkowe</enable-sound-desc>
76  <disable-anti-alias-hud-desc>Niedostêpny antyaliasing HUDa</disable-anti-alias-hud-desc>
77  <enable-anti-alias-hud-desc>Dostêpny antyaliasing HUDa</enable-anti-alias-hud-desc>
78
79  <!-- Aircraft options -->
80  <aircraft-options>Samolot</aircraft-options>
81  <aircraft-desc>Wybierz profil samolotu podany przez: górny poziom &lt;name&gt;-set.xml</aircraft-desc>
82  <show-aircraft-desc>Drukuj listê dostêpnych samolotów</show-aircraft-desc>
83
84  <!-- Flight Dynamics Model options -->
85  <fdm-options>Model dynamiki lotu (FDM)</fdm-options>
86  <fdm-desc n="0">Wybierz g³ówny model dynamiki lotu</fdm-desc>
87  <fdm-desc n="1">Dostêpne: jsb, larcsim, yasim, magic, balloon, ada, external, lub null</fdm-desc>
88  <aero-desc>Wybierz model areodynamiki do wczytania:</aero-desc>
89  <model-hz-desc>Uruchom FDM z wspó³czynnikiem..(krok na sekundê)</model-hz-desc>
90  <speed-desc>Uruchamiaj FDM 'n' razy szybciej ni¿ w rzeczywisto\9cci</speed-desc>
91  <notrim-desc n="0">NIE próbuj zrównowa¿yæ model</notrim-desc>
92  <notrim-desc n="1">(tylko z dynamik¹ lotu fdm=jsbsim)</notrim-desc>
93  <on-ground-desc>Start z ziemi(domy\9clnie)</on-ground-desc>
94  <in-air-desc>Rozpocznij w powietrzu(gdy wywo³anie z parametrem --altitude)</in-air-desc>
95  <wind-desc>Parametry wiatru: z kierunku [stopnie] z prêdko\9cci¹ [knots]</wind-desc>
96  <aircraft-dir-desc>Katalog z samolotami (\9ccie¿ka wzglêdem pliku startowego programu)</aircraft-dir-desc>
97
98  <aircraft-model-options>Katalog z samolotami (tylko dla UIUC FDM)</aircraft-model-options>
99
100  <!-- Position and Orientation options -->
101  <position-options>Pocz¹tkowa pozycja i orientacja</position-options>
102  <runway-no-desc>Wybierz pas do startu (musisz podaæ równie¿ lotnisko)</runway-no-desc>
103  <offset-distance-desc>Dystans do progu drogi startowej</offset-distance-desc>
104  <offset-azimuth-desc>Kierunek do progu drogi startowej</offset-azimuth-desc>
105  <lon-desc>D³ugo\9cæ geograficzna pozycji startu (zachód = -)</lon-desc>
106  <lat-desc>Szeroko\9cæ geograficzna pozycji startu (po³udnie = -)</lat-desc>
107  <altitude-desc>Wysoko\9cæ pocz¹tkowa</altitude-desc>
108  <heading-desc>Podaj kierunek odchylenia: k¹t Psi</heading-desc>
109  <roll-desc>Podaj k¹t  przechy³u (Phi)</roll-desc>
110  <pitch-desc>Podaj k¹t pochylenia (Theta)</pitch-desc>
111  <uBody-desc>Podaj prêdko\9cæ wzd³u¿ osi X</uBody-desc>
112  <vBody-desc>Podaj prêdko\9cæ wzd³u¿ osi Y</vBody-desc>
113  <wBody-desc>Podaj prêdko\9cæ wzd³u¿ osi Z</wBody-desc>
114  <vc-desc>Podaj pocz¹tkow¹ prêdko\9cæ</vc-desc>
115  <mach-desc>Podaj pocz¹tkow¹ liczbê Mach</mach-desc>
116  <glideslope-desc>Specify flight path angle (mo¿e byæ dodatni)</glideslope-desc>
117  <roc-desc>Pocz¹tkowy wspó³czynnik wznoszenia (mo¿e byæ ujemny)</roc-desc>
118
119  <!-- Rendering options -->
120  <rendering-options>Opcje renderowania</rendering-options>
121  <bpp-desc>Liczba bitów na piksel</bpp-desc>
122  <fog-disable-desc>Niedostêpna mg³a/mgie³ka</fog-disable-desc>
123  <fog-fastest-desc>Mo¿liwa silna mg³a/mgie³ka</fog-fastest-desc>
124  <fog-nicest-desc>Mo¿liwa lekka mg³a/mgie³ka</fog-nicest-desc>
125  <enable-clouds-desc>Dostêpne 2D (p³askie) warstwy chmur</enable-clouds-desc>
126  <disable-clouds-desc>Niedostêpne 2D (p³askie) warstwy chmur</disable-clouds-desc>
127  <enable-clouds3d-desc>Dostêpne 3D (przestrzenne) warstwy chmur</enable-clouds3d-desc>
128  <disable-clouds3d-desc>Niedostêpne 3D (przestrzenne) warstwy chmur</disable-clouds3d-desc>
129  <fov-desc>Obszar k¹ta widzenia</fov-desc>
130  <disable-fullscreen-desc>Niedostêpny tryb pe³noekranowy</disable-fullscreen-desc>
131  <enable-fullscreen-desc>Dostêpny tryb pe³noekranowy</enable-fullscreen-desc>
132  <shading-flat-desc>Zezwól na p³askie cieniowanie</shading-flat-desc>
133  <shading-smooth-desc>Zezwól na g³adkie cieniowanie</shading-smooth-desc>
134  <disable-skyblend-desc>Niedostêpna prze\9froczysto\9cæ nieba</disable-skyblend-desc>
135  <enable-skyblend-desc>Dostêpna przezroczysto\9cæ nieba</enable-skyblend-desc>
136  <disable-textures-desc>Tekstury niedostêpne</disable-textures-desc>
137  <enable-textures-desc>Tekstury dostêpne</enable-textures-desc>
138  <disable-wireframe-desc>Niedostêpny tryb rysowania konturowego</disable-wireframe-desc>
139  <enable-wireframe-desc>Dostêpny tryb rysowania konturowego</enable-wireframe-desc>
140  <geometry-desc>Podaj wymiary okna(640x480, itp.)</geometry-desc>
141  <view-offset-desc>Domy\9clny widok do przodu jako odchylenie od kierunku na wprost. Dopuszczalne warto\9cci: LEFT [lewo], RIGHT [prawo], CENTER [wy\9crodkuj], lub podaj w stopniach</view-offset-desc>
142  <visibility-desc>Podaj pocz¹tkow¹ widzialno\9cæ</visibility-desc>
143  <visibility-miles-desc>Podaj pocz¹tkow¹ widzialno\9cæ w milach</visibility-miles-desc>
144
145  <!-- Hud options -->
146  <hud-options>Wy\9cwietlacza przezierny</hud-options>
147  <hud-tris-desc>HUD pokazuje liczbê renderowanych trójk¹tów</hud-tris-desc>
148  <hud-culled-desc>HUD pokazuje procent 'culled' trójk¹tów</hud-culled-desc>
149
150  <!-- Time options -->
151  <time-options>Opcje czasu</time-options>
152  <time-offset-desc>Dodaj to przesuniêcie czasu</time-offset-desc>
153  <time-match-real-desc>Synchronizuj czas z rzeczywistym (GMT)</time-match-real-desc>
154  <time-match-local-desc>Synchronizuj czas z lokalnym czasem rzeczywistym</time-match-local-desc>
155  <start-date-desc>Podaj datê/czas startu ze wzg. na </start-date-desc>
156
157  <!-- Network options -->
158  <network-options>Opcje sieciowe</network-options>
159  <httpd-desc>Otwórz serwer HTTP na porcie...</httpd-desc>
160  <net-id-desc>Podaj twój sygna³ wywo³awczy</net-id-desc>
161
162  <!-- Route/Way Point Options -->
163  <route-options>Opcje trasy/punktów przelotowych</route-options>
164  <wp-desc>Podaj punkty przelotowe autopilotowi GC;</wp-desc>
165  <flight-plan-desc>Wczytaj punkty przelotu z pliku</flight-plan-desc>
166
167  <!-- IO Options -->
168  <io-options>Opcje we./wy.</io-options>
169  <garmin-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u Garmin GPS</garmin-desc>
170  <joyclient-desc>Pod³¹cz do Agwagon d¿ojstik</joyclient-desc>
171  <native-ctrls-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u FG Native Controls</native-ctrls-desc>
172  <native-fdm-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u FG Native FDM </native-fdm-desc>
173  <native-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u FG Native</native-desc>
174  <nmea-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u NMEA</nmea-desc>
175  <opengc-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u OpenGC</opengc-desc>
176  <props-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c interaktywnego menad¿era w³a\9cciwo\9cci</props-desc>
177  <pve-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u PVE</pve-desc>
178  <ray-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u Ray Woodworth motion chair</ray-desc>
179  <rul-desc>Po³¹cz u¿ywaj¹c protoko³u RUL</rul-desc>
180  <atc610x-desc>Zezwól na interfejs atc610x</atc610x-desc>
181
182  <!-- Debugging Options -->
183  <debugging-options>Opcje debugera</debugging-options>
184  <trace-read-desc>\8cledziæ odczyty pod wzg. w³a\9cciwo\9cci;</trace-read-desc>
185  <trace-write-desc>\8cledziæ zapisy pod wzg. w³a\9cciwo\9cci;</trace-write-desc>
186
187 </PropertyList>