description317250f172c160f411ffaa307be449f66a
last changeSun, 18 Sep 2011 07:20:22 +0000 (13:20 +0600)
shortlog
2011-09-18 Ilya PortnovFix some most obvious errors. More updates will come... master
2011-03-29 Ilya PortnovAdd some XSL tables.
2011-03-29 Ilya PortnovNext update. Add missing asciidoc configs. Add EPUB...
2011-03-16 Ilya V. PortnovUpdate review.
2011-03-16 Ilya V. PortnovChange default latex style to «lug».
2011-03-16 Ilya V. PortnovAlways use bash as shell.
2011-03-16 Ilya V. PortnovNext upgrade.
2011-02-25 Ilya V. PortnovUpgrade.
2010-10-26 Ilya V. PortnovNext import.
2010-10-21 Ilya V. PortnovStart translating documentation to English.
2010-10-21 Ilya V. PortnovNext version.
2010-10-15 Ilya V. Portnovsmall update.
2010-10-14 Ilya V. Portnovnext update.
2010-10-13 Ilya V. Portnovupdate docs.
2010-10-13 Ilya V. Portnovimport configure and makefile.
2010-10-13 Ilya V. Portnovupdate install-to and pull-from.
...
heads
6 years ago master
7 years ago local