relax depends
[djinn-th:djinn-th.git] / djinn-th.cabal
2013-02-18 Claude Heiland-Allenrelax depends
2013-01-15 Claude Heiland-AllenMerge branch 'master' of gitorious.org:djinn-th/djinn-th
2013-01-15 Claude Heiland-Allenv0.0.1.1 v0.0.1.1
2013-01-15 Claude Heiland-Allenupdate maintainer email address
2010-08-03 Claude Heiland-Allendjinn-th: djinn using template haskell