djinn-th:djinn-th.git
5 years agov0.0.1.1 v0.0.1.1
Claude Heiland-Allen [Tue, 15 Jan 2013 17:23:42 +0000 (17:23 +0000)]
v0.0.1.1

5 years agoupdate maintainer email address
Claude Heiland-Allen [Tue, 15 Jan 2013 17:22:58 +0000 (17:22 +0000)]
update maintainer email address

7 years agotodo list v0.0.1
Claude Heiland-Allen [Tue, 3 Aug 2010 18:01:42 +0000 (19:01 +0100)]
todo list

7 years agodjinn-th: djinn using template haskell
Claude Heiland-Allen [Tue, 3 Aug 2010 17:48:37 +0000 (18:48 +0100)]
djinn-th: djinn using template haskell