descriptionc1877f9f3c3c9ffd1616b44b6d4e1a208a
last changeWed, 21 Sep 2011 17:12:00 +0000 (19:12 +0200)
shortlog
2011-09-21 Eugeniy MeshcheryakovVersion 0.15.4 master release-0.15.4
2011-09-21 Eugeniy MeshcheryakovChange links to the blog
2011-03-18 Eugeniy MeshcheryakovVersion 0.15.3 release-0.15.3
2011-03-18 Eugeniy Meshcheryakovs/Chrome/Chromium/ in all visible places
2010-11-22 Eugeniy MeshcheryakovVersion 0.15.2 release-0.15.2
2010-11-21 Eugeniy MeshcheryakovAdd a workaround for bug in chromium 9
2010-11-19 Eugeniy MeshcheryakovVersion 0.15.1 release-0.15.1
2010-11-19 Eugeniy MeshcheryakovAutofocus search field of popup menu
2010-11-19 Eugeniy MeshcheryakovFix search box display on Windows
2010-11-15 Eugeniy MeshcheryakovRemove unused argument of constructor
2010-11-15 Eugeniy MeshcheryakovVersion 0.15 release-0.15
2010-11-15 Eugeniy MeshcheryakovFix upgrade SQL serialization
2010-11-15 Eugeniy MeshcheryakovDatabase version 2
2010-11-14 Eugeniy MeshcheryakovVersion 0.14.2 release-0.14.2
2010-11-14 Eugeniy MeshcheryakovDo not require pressing search button after changing...
2010-10-26 Eugeniy MeshcheryakovVersion 0.14.1 release-0.14.1
...
tags
6 years ago release-0.15.4 Version 0.15.4
7 years ago release-0.15.3 Release 0.15.3
7 years ago release-0.15.2
7 years ago release-0.15.1
7 years ago release-0.15
7 years ago release-0.14.2
7 years ago release-0.14.1
7 years ago release-0.14
7 years ago release-0.13
7 years ago release-0.12
7 years ago release-0.11
7 years ago release-0.10.4
7 years ago release-0.10.3
7 years ago release-0.10.2
7 years ago release-0.10.1
7 years ago release-0.10
...
heads
6 years ago master
7 years ago couchdb