locale: Update Italian translation
[bkchem:bkchem.git] / locale / it / BKChem.po
2010-09-08 Alan Mangiaferrolocale: Update Italian translation
2010-08-12 Reinis Dannelocale: Update strings from sources
2010-07-05 Reinis Dannelocale: Update translations from sources
2010-06-27 Reinis DanneUse consistent capitalization in 'BKChem' in remaining...
2010-06-27 Reinis Dannelocale: Renamed files BKchem.po -> BKChem.po