fixed Forbid fallback
[aros:aros.git] / binaries / anims / textures /
2001-03-27 stegergA rotating AROS floppy disk. The .avi anim is not of...